het gebruik van participia niet voorafgegaan door een lidwoord
partipia in de genitivus: genitivus absolutus

Bij het vertalen van Griekse participia moet je vooral letten op enerzijds aspect van de handeling anderzijds op de gelijktijdigheid (terwijl, toen), voortijdigheid (nadat) en natijdigheid ( om te) want:

Alle participia, behalve die van het futurum, drukken in de eerste plaats het aspect uit, daarnaast drukken zij een relatieve tijd ten opzichte van het hoofdwerkwoord uit!

 • part. praes.:
  • aspect: duratief: "aan de gang"
  • relatieve tijd: meestal gelijktijdig
  • "veilige" vertaling: terwijl
 • part. aoristus:
  • aspect: punctueel: "meedelen van gebeurtenissen" denk ook aan ingressief
  • relatieve tijd: meestal voortijdig, soms ook gelijktijdig
  "veilige" vertaling: nadat
 • part. perf.:
  • aspect: ingetreden toestand of resultaat van een handeling
  • relatieve tijd: de toestand of het resultaat (eerder ingetreden) is gelijktijdig !!
  • "veilige" vertaling: terwijl, toen (ingetreden is /was)
 • part. futurum:
  • met of zonder æj betekent altijd 'om te'

Klik hier voor de VORMEN van de participia

Partcipia zonder een lidwoord er direct voor in de genitivus absolutus:

 1. het ptcp staat in de genitivus zonder een lidwoord direct ervoor en het hoort bij een ander woord in de genitivus: genitivus absolutus :het vormt een bijzin van omstandigheid en staat los van de kernzin.
 2. Vertaling:
  1. part. praes.: gelijktijdig begin met het voegwoordje "terwijl" maak van het nomen in de gen. onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm.
   1. ¢nagkazontwn twn ¢rcontwn = terwijl/omdat de archonten ertoe dwingen (Plato Phaedo)
   2. (aÙtwn) ™n tV gV menontwn = terwijl zij op het land blijven/wachten (Eur. Troi. 76)
   3. „oushj thj gunaikoj ™j thn koithn = toen/omdat de vrouw naar het bed ging. (Her. I,10)
   4. ¢napauomenou Kandaulew = toen Kandaules lag te slapen (Her. I,12)

  2. part. perf..: gelijktijdig begin met het voegwoordje "terwijl, toen" maak van het nomen in de gen. onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm.
   1. (aÙthj) puri katVqalwmenhj = toen/nu (Troje) door vuur afgebrand was/is (Eur. Troi. 373)
   2. gunaikoj ... ˜koushj lelVsmenhj = terwijl zij vrijwillig meegenomen was (Eur. Troi. 60)

  3. part. aor.: voortijdig begin met het voegwoordje "nadat" maak van het nomen in de gen. onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm
   1. . Cronou de oÙ pollou dielqontoj = Na korte tijd (lett. "toen er niet veel tijd verstreken was".) (Her. I,8)
   2. nuktoj genomenhj = toen het nacht geworden was (Her. I,12)