CE 2013
grieks
Euripides
Medea

CE 2013

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Euripides Medea
2013 vertaalhulp

 1. Proloog
  1. 49 - 95
 2. 1e Epeisodion
  1. 214 - 270
  2. 364 - 409
 3. 2e Epeisodion
  1. 446 - 474
  2. 475 - 498
  3. 499 - 521
  4. 522 - 544
  5. 545 - 578
  6. 579 - 608
 4. 3e Epeisodion
  1. 764 - 790
  2. 791 - 823
 5. 4e Epeisodion
  1. 866 - 907
  2. 908 - 940
  3. 941 - 973
 6. 5e Epeisodion
  1. 1019 - 1055
  2. 1056 - 1080
 7. Exodos
  1. 1323 - 1350
  2. 1351 - 1377

grammatica
algemeen

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

 


VERTAALHULP EURIPIDES 2013

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken, ook voor het downloaden van het benodigde Griekse font!

Bij vragen, problemen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans

Euripides' Medea

derde epeisodion , r. 764 - 790
Aigeus, een geschenk uit de hemel

Monoloog van Medea (Mh.) en reactie van het koor (Co.)

Medea staat op het toneel.

Bij een 1, 2 etc. achter een woord staat commentaar rechts.


765
770

775
780
785
790

 

Mh.
 

'W Zeu Dikh te Zhnoj `Hliou te fwj,
nun kallinikoi twn ™mwn ™cqrwn, filai,
genhsomesqa k¢j Ðdon bebhkamen,
nun ™lpij ™cqrouj touj ™mouj teisein dikhn.
OØtoj gar ¢nhr Î malist' ™kamnomen
limhn pefantai twn ™mwn bouleumatwn:
™k toud' ¢nayomesqa prumnhthn k£lwn,
molontej ¢stu kai polisma Palladoj.
'Hdh de panta t¢ma soi bouleumata
lexw: decou de mh proj ¹donhn logouj.

Pemyas' ™mwn tin' o„ketwn 'Iasona
™j Ñyin ™lqein thn ™mhn a„thsomai.
Molonti d' aÙtù malqakouj lexw logouj,
æj kai dokei moi tauta kai kalwj ™cei
gamouj turannwn oØj prodouj ¹maj ™cei,
kai xumfor' enai kai kalwj ™gnwsmena.
Paidaj de meinai touj ™mouj a„thsomai,
oÙc æj lipous' ¢n polemiaj ™pi cqonoj
[™cqroisi paidaj touj ™mouj kaqubrisai] ,
¢ll' æj doloisi paida basilewj ktanw.
Pemyw gar aÙtoÝj dwr' ™contej ™n ceroin,
[numfV ferontaj, thnde mh fugein cqona,]
lepton te peplon kai plokon crushlaton:
k¢nper labousa kosmon ¢mfiqV croŽ,
kakwj Ñleitai paj q' Ðj ¢n qigV korhj:
toioisde crisw farmakoij dwrhmata.
'Entauqa mentoi tond' ¢pallassw logon.