CE 2013
grieks
Euripides
Medea

CE 2013

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Euripides Medea
2013 vertaalhulp

 1. Proloog
  1. 49 - 95
 2. 1e Epeisodion
  1. 214 - 270
  2. 364 - 409
 3. 2e Epeisodion
  1. 446 - 474
  2. 475 - 498
  3. 499 - 521
  4. 522 - 544
  5. 545 - 578
  6. 579 - 608
 4. 3e Epeisodion
  1. 764 - 790
  2. 791 - 823
 5. 4e Epeisodion
  1. 866 - 907
  2. 908 - 940
  3. 941 - 973
 6. 5e Epeisodion
  1. 1019 - 1055
  2. 1056 - 1080
 7. Exodos
  1. 1323 - 1350
  2. 1351 - 1377

grammatica
algemeen

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

 


VERTAALHULP EURIPIDES 2013

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken, ook voor het downloaden van het benodigde Griekse font!

Bij vragen, problemen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans

Euripides' Medea

vijfde epeisodion , r. 1019 - 1055
Geen weg terug!

Monoloog van Medea (Mh.)

Medea staat nog steeds op het toneel.
De Paidagogos heeft haar net toegesproken.
Bij een 1, 2 etc. achter een woord staat commentaar rechts.

1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055

Mh. Drasw tad': ¢lla baine dwmatwn ™sw
kai paisi porsun' oƒa crh kaq' ¹meran.
'W tekna tekna, sfJn men œsti dh polij
kai dwm', ™n ñ lipontej ¢qlian ™me
o„khset' a„ei mhtroj ™sterhmenoi:
™gw d' ™j ¢llhn gaian emi dh fugaj,
prin sfùn Ñnasqai k¢pidein eÙdaimonaj,
prin loutra kai gunaika kai gamhliouj
eÙnaj ¢ghlai lampadaj t' ¢nasceqein.
'W dustalaina thj ™mhj aÙqadiaj.
'Allwj ¥r' Ømaj, ç tekn', ™xeqreyamhn,
¢llwj d' ™mocqoun kai katexanqhn ponoij,
sterraj ™negkous' ™n tokoij ¢lghdonaj.
’H mhn poq' ¹ dusthnoj e„con ™lpidaj
pollaj ™n Ømin, ghroboskhsein t' ™me
kai katqanousan cersin peristelein,
zhlwton ¢nqrwpoisi: nun d' Ñlwle dh
glukeia frontij. SfJn gar ™sterhmenh
lupron diaxw bioton ¢lgeinon t' ™moi:
Ømeij de mhter' oÙket' Ñmmasin filoij
Ñyesq', ™j ¢llo schm' ¢postantej biou.
Feu feu t… prosderkesqe m' Ñmmasin, tekna;
T… prosgelate ton panustaton gelwn;
A„ai: t… drasw; Kardia gar o„cetai,
gunaikej, Ñmma faidron æj e„don teknwn.
OÙk ¢n dunaimhn: cairetw bouleumata
ta prosqen: ¢xw paidaj ™k gaiaj ™mouj.
T… dei me patera twnde toij toutwn kakoij
lupousan aÙt¾n dij tosa ktasqai kaka;
dht' ™gwge: cairetw bouleumata.
Kaitoi t… pascw; Boulomai gelwt' Ñflein
™cqrouj meqeisa touj ™mouj ¢zhmiouj;
Tolmhteon tad', ¢lla thj ™mhj kakhj,
to kai prosesqai malqakouj logouj freni.
Cwreite, paidej, ™j domouj. `OtJ de mh
qemij pareinai toij ™moisi qumasin,
aÙtù melhsei: ceira d' diafqerw.