CE 2013
grieks
Euripides
Medea

CE 2013

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Euripides Medea
2013 vertaalhulp

 1. Proloog
  1. 49 - 95
 2. 1e Epeisodion
  1. 214 - 270
  2. 364 - 409
 3. 2e Epeisodion
  1. 446 - 474
  2. 475 - 498
  3. 499 - 521
  4. 522 - 544
  5. 545 - 578
  6. 579 - 608
 4. 3e Epeisodion
  1. 764 - 790
  2. 791 - 823
 5. 4e Epeisodion
  1. 866 - 907
  2. 908 - 940
  3. 941 - 973
 6. 5e Epeisodion
  1. 1019 - 1055
  2. 1056 - 1080
 7. Exodos
  1. 1323 - 1350
  2. 1351 - 1377

grammatica
algemeen

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

 


VERTAALHULP EURIPIDES 2013

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken, ook voor het downloaden van het benodigde Griekse font!

Bij vragen, problemen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans

Euripides' Medea

vijfde epeisodion , r. 1056 - 1080
Geen weg terug!

Monoloog van Medea (Mh.)

Medea staat nog steeds op het toneel.

Bij een 1, 2 etc. achter een woord staat commentaar rechts.

1060
1065
1070
1075
1080
Mh. [ 'A ¢:
mh dhta, qume, mh su g' ™rgasV tade:
™ason aÙtoÚj, ç talan, feisai teknwn:
™kei meq' ¹mwn zwntej eÙfranousi se.
Ma touj par' 'AidV nerterouj ¢lastoraj,
oÙtoi pot' ™stai touq' Ðpwj ™cqroij ™gw
paidaj parhsw touj ™mouj kaqubrisai.
Pantwj sf' ¢nagkh katqanein: ™pei de crh,
¹meij ktenoumen oƒper ™xefusamen.
Pantwj pepraktai tauta koÙk ™kfeuxetai:
kai dh 'pi krati stefanoj, ™n peploisi de
numfh turannoj Ñllutai, saf' o„d' ™gw.
'All', emi gar dh tlhmonestathn Ðdon
kai tousde pemyw tlhmonesteran ™ti,
paidaj proseipein boulomai: dot', ç tekna,
dot' ¢spasasqai mhtri dexian cera.
'W filtath ceir, filtaton de moi stoma
kai schma kai proswpon eÙgenej teknwn.
EÙdaimonoiton, ¢ll' ™kei: ta d' ™nqade
pathr ¢feilet': ç glukeia prosbolh,
ç malqakoj crwj pneuma q' ¹diston teknwn.
Cwreite cwreit': oÙket' e„mˆ prosblepein
oƒa te proj Ømaj ¢lla nikwmai kakoij.
Kai manqanw men oƒa dran mellw kaka,
qumoj de kreisswn twn ™mwn bouleumatwn
Ðsper megistwn a„tioj kakwn brotoij.]