CE 2014
grieks
Plato
De persoon Sokrates

CE 2014

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Plato
2014 vertaalhulp

 1. Apologie
  1. 30c3 - 31a2
  2. 31a2 - 31c3
  3. 31c4 - 32a3
 2. Crito
  1. 43a1 - 43d6
  2. 43d7 - 44c5
 3. Phaedo
  1. 115b1 - 115d6
  2. 115d6 - 116b6
  3. 116b6 - 117a4
  4. 117a5 - 117e2
  5. 117e3 - 118a17
 4. Protagoras
  1. 311a8 - 311d4
  2. 311d4 - 312b6
  3. 312b7 - 312e6
  4. 320c8 - 321b6
  5. 321b6 - 322a2
  6. 322a3 - 322d5
  7. 322d5 - 323a4
 5. Meno
  1. 79e7 - 80d4
  2. 80d5 - 81c4
  3. 81c5 - 82a6
  4. 85b8 - 85e6
  5. 85e7 - 86c1

grammatica
algemeen

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stilistische middelen
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. taaleigen Plato
 4. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP PLATO 2014

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

 

Plato, Phaedo 116b6 - 117a4


Verslag van de laatste momenten van Sokrates.

Phaedo 116b6 - 116d2

Voor de werken van Plato maakt men meestal gebruik van de paginanummers en paginaonderverdeling van de "Stephanus"-editie uit 1578: deze code bestaat uit: (afkorting titel). een cijfer, een kleine letter bv: (Apol.) 30c; een volgend cijfer geeft zonodig de regel aan.
Deze paginanummering heb ik in rood erbij aangegeven.

116b6

116c

5
10
116d

'Elqwn d' ™kaqizeto kai polla ¢tta meta tauta
dielecqh, kai ¹ken Ð twn ˜ndeka Øphrethj kai staj par' aÙtÒn,
'W Swkratej, ™fh, katagnwsomai ge sou Ðper ¢llwn
katagignwskw, Ðti moi calepainousi kai katarwntai, ™peid¢n
aÙto‹j paraggeilw pinein to farmakon ¢nagkazontwn twn
¢rcontwn.
Se de ™gw kai ¢llwj ™gnwka ™n toutJ tJ cronJ
gennaiotaton kai prvotaton kai ¢riston ¢ndra Ñnta twn pwpote
deuro ¢fikomenwn, kai dh kai nun o„d' Ðti oÙk ™moi
calepaineij, gignwskeij gar touj a„tiouj, ¢lla ™keinoij. Nun
oÙn, o„sqa gar ¡ ºlqon ¢ggellwn, caire te kai peirw æj ·vsta
ferein ta ¢nagkaia. Kai ¡ma dakrusaj metastrefomenoj ¢pVei.

 
     
 

Phaedo 116d3- 117a4

5


116e

10
15

117a
Kai Ð Swkrathj ¢nableyaj proj aÙtÒn, Kai su, ™fh, caire, kai
¹meij tauta poihsomen. Kai ¡ma proj ¹maj, `Wj ¢steioj, ™fh, Ð
¢nqrwpoj
: kai para panta moi ton cronon prosVei kai dielegeto
™niote kai ºn ¢ndrwn lJstoj, kai nun æj gennaiwj me
¢podakruei. 'All' ¢ge dh, ç Kritwn, peiqwmeqa aÙtù, kai
™negkatw tij to farmakon, e„ tetriptai: e„ de mh, triyatw Ð
¢nqrwpoj.

Kai Ð Kritwn, 'All' o„mai, ™fh, ™gwge, ç Swkratej, ™ti ¹lion
e„nai ™pi toij Ñresin kai oÙpw dedukenai. Kai ¡ma ™gw o„da kai
¢llouj panu Ñye pinontaj, ™peid¢n paraggelqV aÙto‹j,
deipnhsantaj te kai piontaj mala, kai suggenomenouj g'
™niouj æn ¢n tucwsin ™piqumountej. 'Alla mhden ™peigou: ™ti
gar ™gcwrei.
Kai Ð Swkrathj, E„kotwj ge, ™fh, ç Kritwn, ™keinoi te tauta
poiousin, oØj su legeij - o„ontai gar kerdainein tauta
poihsantej - kai ™gwge tauta e„kotwj poihsw: oÙden gar
o„mai kerdanein Ñligon Østeron piwn ¢llo ge À gelwta Ñflhsein
par' ™mautJ, glicomenoj tou zhn kai feidomenoj, oÙdenoj ™ti
™nontoj. 'All' „qi, ™fh, peiqou kai mh ¢llwj poiei.