CE 2014
grieks
Plato
De persoon Sokrates

CE 2014

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Plato
2014 vertaalhulp

 1. Apologie
  1. 30c3 - 31a2
  2. 31a2 - 31c3
  3. 31c4 - 32a3
 2. Crito
  1. 43a1 - 43d6
  2. 43d7 - 44c5
 3. Phaedo
  1. 115b1 - 115d6
  2. 115d6 - 116b6
  3. 116b6 - 117a4
  4. 117a5 - 117e2
  5. 117e3 - 118a17
 4. Protagoras
  1. 311a8 - 311d4
  2. 311d4 - 312b6
  3. 312b7 - 312e6
  4. 320c8 - 321b6
  5. 321b6 - 322a2
  6. 322a3 - 322d5
  7. 322d5 - 323a4
 5. Meno
  1. 79e7 - 80d4
  2. 80d5 - 81c4
  3. 81c5 - 82a6
  4. 85b8 - 85e6
  5. 85e7 - 86c1

grammatica
algemeen

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stilistische middelen
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. taaleigen Plato
 4. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP PLATO 2014

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

 

Plato, Protagoras 322d5 - 323a4


De betekenis van de mythe

Protagoras 322d5 - 323a4

Voor de werken van Plato maakt men meestal gebruik van de paginanummers en paginaonderverdeling van de "Stephanus"-editie uit 1578: deze code bestaat uit: (afkorting titel). een cijfer, een kleine letter bv: (Apol.) 30c; een volgend cijfer geeft zonodig de regel aan.
Deze paginanummering heb ik in rood erbij aangegeven.
322d5

322e

5
323aOÙtw dh, ç Swkratej, kai dia tauta te ¢lloi kai 'Aqhnaioi. Ðtan
men peri ¢rethj tektonikhj Ï logoj À ¢llhj tinoj dhmiourgikhj,
Ñligoij o„ontai meteinai sumboulhj, kai ™an tij ™ktoj çn
twn oligwn sumbouleuV, oÙk ¢necontai, æj su fVj - e„kotwj,
æj ™gw fhmi - Ðtan de e„j sumboulhn politikhj ¢rethj „wsin ¹n
dei dia dikaiosunhj pasan „enai kai swfrosunhj, e„kotwj
¡pantoj ¢ndroj ¢necontai, æj panti proshkon tauthj ge metecein
thj ¢rethj À mh e„nai poleij. AØth, ç Swkratej, toutou a„tia.