CvE minimumlijst
grieks
vereiste minimumkennis 2014:
Vormleer Grieks overzicht

VORMLEER overzicht van de minimum kennis

De CvE-minimumlijst vormt het uitgangspunt bij de op het centrale examen gestelde vragen
en bij de annotatie van de ongeziene authentieke tekst.

De CvE gaat ervan uit dat de kandidaten vertrouwd zijn met volgende onderdelen van de vormleer.


Onderwerpen voorzien van een staan niet in de minimumlijst Grieks en worden dus niet bekend verondersteld!!

Zelfstandige naamwoorden :

Kennen de verbuiging / uitgangen (inclusief vocativus) van:

Bijvoeglijke naamwoorden M+V+O

Kennen de verbuiging / uitgangen: van de volgende types
 • de -a / -o stammen : deinoj, makroj (3 uitgangen) ; ™ndoxoj (2 uitgangen);
 • de medeklinkerstammen :swfrwn; paj ( = ptcp aor A;) ˜kwn ( = ptcp pr A;)
 • de vorming en verbuiging van de vergrotende en overtreffende trap:
  • op: -(es)teroj ; -(es)tatoj.
  • op -(i)wn ; -(i)stoj (niet de samengetrokken vormen!)
  • inclusief: ¹ttwn (minder, zwakker)- kreittwn, kratistoj (sterker, sterkst)- beltiwn, beltistoj (beter, best)- ¢meinwn, ¢ristoj (beter/voortreffelijker, best)- meizwn, megistoj (groter, grootst) - pleiwn, pleistoj (meer, meest) - kakiwn, kakistoj (slechter, slechtst) - kalliwn, kallistoj (mooier, mooist).

Bijwoorden

·       vorming: op  -wj. ook wordt de acc. ev. O; gebruikt: zoals mega (zeer, erg, luid)
·       vergrotende trap =: acc. ev. O
·       overtreffende trap = : acc. mv. O
        de vormen : mala (veel, zeer, erg), mallon, malista (meer, meest)- ¹kista (minst)
·     

Telwoorden:

Voornaamwoorden:

·       persoonlijke: ( ™gw, ¹meij; su, Ømeij)
·       aÙtoj ; Ð aÙtoj + crasisvormen
·       bezittelijke: ( ™moj, soj, ¹meteroj, Ømeteroj)
·       aanwijzende: ( Ðde, oØtoj, ™keinoj) zonder deiktische i.
·       betrekkelijke: Ðj; Ðstij.
·       vragende:( t…j, t….)
·       onbepaalde: ( tij, ti, oÙdeij, mhdeij)
·       wederkerige: ( ˜mautou, s(e)autou, ˜autou (+ gecontraheerde vormen.) )
        correlativa: ( oƒoj, Ðsoj, etc.)
·       pronomen reciprocum: ( ¢llhlwn)
        indirect reflexiva: (oØ, oƒ, ˜, sfeij etc)

Werkwoorden:

Algemeen:

· De vorming en vervoeging/verbuiging van:
 • actief, medium en passief
 • de uitgang -V voor de indicativus 2e pers. ev praes. med. (luV), fut. med. (lusV) en fut. pass. (luqhsV) wordt bekend verondersteld.
 • enkelvoud en meervoud van: indicativus, coniunctivus, optativus en imperativus  (hiervan alleen de 2e personen)
 • participia in alle naamvallen
 • infinitivi
 • augment en reduplicatie (exclusief vormen met dubbel augment, zoals ˜wrwn)

Vorming van praesens en imperfectum:

de thematische werkwoorden

luw ·alle  vormen Activum + Medium/Passivum

het verschijnsel contractie en de contractieregels en vorming van praesens en imperfectum van de werkwoorden op:
-aw Activum. + Medium/Passivum, -ew Activum. + Medium/Passivum; niet -ow A. + M/P.
en niet: crhomai en zhw

de athematische werkwoorden

deiknumi ·vormen Activum + Medium/Passivum

·       de vormen van ƒsthmi Activum. + Medium/Passivum; tiqhmi,ƒhmi Activum. + Medium/Passivum; didwmi Activum. + Medium/Passivum.

alle vormen van: e„m… (zijn); emi (gaan). (maar niet imperfectum van emi (gaan))


Aoristus activum en medium:

regelmatig sigmatisch: ™lusa(mhn)·alle vormen Activum + Medium ook van (deik)numi


vorming van de pseudosigmatische aoristus ( type ™meina, ™fhna etc.) Activum. en Medium.

de onderstaande onregelmatig gevormde sigmatische aoristi:
¢pwlesa - ™doxa

thematisch: (secundus) (type ™balon, ™balomhn etc)

Alle vormen Activum + Medium

de onderstaande onregelmatig gevormde thematishce aoristi:

™balon
e„pon
(¢p)eqanon
ºlqon
™maqon
Øpescomhn
e„don
(¢p)wlomhn
hØron
™paqon
™peson
ºgagon
™puqomhn
™scon
™piqomhn
(¢f)ikomhn
eƒlon
™genomhn
™lipon
™tucon
™labon
ºnegkon
™fugon
Æsqomhn
˜spomhn
ºromhn
™pion
™tekon
™trapon


wortel-/ stamaoristus:

·       de aoristi : ™bhn; ™sthn; ™gnwn; ™dun; ™fun;

·       alle vormen Activum, Medium, ev. en .mv.:van ™qhka; ¹ka; ™dwka.

Aoristus passief en intransitief-reflexief:

hØreqhn
æfqhn
™blhqhn
™rrhqhn
™klhqhn
™mnhsqhn
™boulhqhn

diefqarhn
™fanhn

Perfectum en plusquamperfectum activum en medium/passief : (niet coni.; opt.; imperativus)

- de vormen van het kappa-perfectum Activum .: leluka ™lelukh ;
- geaspireerde perfectum  
      
-de vormen van : o„da nclusief de imperativi „sqi en „ste; ˜sthka; teqnhka.

-de onderstaande onregelmatige gevormde perfecta, vervoegd als kappa-perfectum :
leloipa
pepoiqa
hØrhka
e„rhka (¢p)olwla
™lhluqa
bebhka
beblhka
gegona

Perfectum en plusquamperfectum medium/passivum: (niet coni.; opt.; imperativus)

·       perfectumvormen M/P lelumai ™lelumhn van indicativus, infinitivus en participium

·       inclusief de vorming van het type : beblhmai.

Futurum activum en medium en passivum (exclusief de optativus).

sigmatisch:

De sigmatische futurumvormen van het type lusw, lusomai Activum en Medium van indicativus, infinitivus, participium niet de optativus

De passieve futurumvormen van het type luqhsomai en fanhsomai Passivum

De onderstaande onregelmatige gevormde sigmatische futura:

¡kousomai
gnwsomai
boulhsomai
genhsomai
doxw
™somai
eØrhsw
˜xw
oƒsw
Ðyomai
schsw
fanhsomai
feuxomai
   

futurum atticum:

De futurum atticumvormen balî, baloumai etc. Activum en Medium van indicativus, infinitivus en  participium, optativus.

de onderstaande onregelmatige gevormde futura attica:

(¢po)qanoumai
™rî pesoumai

 

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. taaleigen Plato

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta