CE 2015

GRIEKS

EPIEK: HOMERUS' ILIAS
De ellende van de oorlog

CE 2015


Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Homerus' Ilias
2015 vertaalhulp

 1. Ilias, boek I
  1. I, 1 - 7
  2. I, 101 -120
  3. I, 121 - 147
  4. I, 148 - 171
  5. I, 172 - 187
 2. Ilias, boek VI
  1. VI, 313 - 341
  2. VI, 342 - 368
 3. Ilias, boek XV
  1. XV, 34 - 46
  2. XV, 47 - 79
 4. Ilias, boek XVI
  1. XVI, 801 - 829
  2. XVI, 830 - 854
  3. XVI, 855 - 867
 5. Ilias, boek XIX
  1. XIX, 282 - 300
  2. XIX, 301 - 313
  3. XIX, 314 - 337
 6. Ilias, boek XXII
  1. XXII, 25 - 36
  2. XXII, 37 - 55
  3. XXII, 56 - 78
  4. XXII, 79 - 89
  5. XXII, 405 - 436
  6. XXII, 437 - 459
 7. Ilias, boek XXIV
  1. XXIV, 188 - 216
  2. XXIV, 217 - 246
  3. XXIV, 468 - 484
  4. XXIV, 485 - 506
  5. XXIV, 507 - 526
  6. XXIV, 527 - 551
  7. XXIV, 552 - 571

grammatica
algemeen

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. stilistica Homerus
  5. narratologie
  6. taaleigen Homerus
   1. algemeen
   2. naamwoorden
   3. werkwoorden
   4. voornaamw.
   5. syntaxis
  7. metriek
  8. scanderen
 4. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP HOMERUS' ILIAS 2015

 

Homerus Ilias XVI, 801 - 829

 


805
810
815

820
825


Pan de ceiressin ¢gh dolicolkion ™gcoj
briqu mega stibaron kekoruqmenon: aÙtar ¢p' çmwn
¢spij sun telamwni camai pese termioessa.
Luse de qwraka ¢nax Dioj uƒoj 'Apollwn.
Ton d' ¢th frenaj eƒle, luqen d' Øpo faidima guia,
sth de tafwn Ñpiqen de metafrenon ÑxeŽ douri
çmwn messhguj scedoqen bale Dardanoj ¢nhr,
PanqoŽdhj EÙforboj, Ðj ¹likihn ™kekasto
™gceŽ q' ƒpposunV te podessi te karpalimoisi:
kai gar dh tote fwtaj ™eikosi bhsen ¢f' ƒppwn,
prwt' ™lqwn sun Ñcesfi, didaskomenoj polemoio:
Ðj toi prwtoj ™fhke beloj, Patrokleej ƒppeu,
oÙde damass': Ð men aÙtij ¢nedrame, mikto d' ÐmilJ
™k crooj ¡rpaxaj doru meilinon, oÙd' Øpemeine
Patroklon gumnon per ™ont' ™n dhŽothti.

Patrokloj de qeou plhgV kai douri damasqeij
¢y ˜tarwn e„j ™qnoj ™cazeto khr' ¢leeinwn.
`Ektwr d' æj e„den Patroklha megaqumon
¢y ¢nacazomenon, beblhmenon ÑxeŽ calkJ,
¢gcimolon ·a ºlqe kata sticaj, oÙta de douri
neiaton ™j kenewna, diapro de calkon ™lasse:
douphsen de peswn, mega d' ºkace laon 'Acaiwn:
æj d' Ðte sun ¢kamanta lewn ™bihsato carmV,
æ t' Ñreoj korufVsi mega froneonte macesqon
pidakoj ¢mf' Ñlighj: ™qelousi de piemen ¢mfw:
polla de t' ¢sqmainonta lewn ™damasse bihfin:
æj poleaj pefnonta Menoitiou ¢lkimon uƒon
`Ektwr Priamidhj scedon ™gceŽ qumon ¢phura,
kai ™peucomenoj ™pea pteroenta proshuda: