CE 2015

GRIEKS

EPIEK: HOMERUS' ILIAS
De ellende van de oorlog

CE 2015


Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Homerus' Ilias
2015 vertaalhulp

 1. Ilias, boek I
  1. I, 1 - 7
  2. I, 101 -120
  3. I, 121 - 147
  4. I, 148 - 171
  5. I, 172 - 187
 2. Ilias, boek VI
  1. VI, 313 - 341
  2. VI, 342 - 368
 3. Ilias, boek XV
  1. XV, 34 - 46
  2. XV, 47 - 79
 4. Ilias, boek XVI
  1. XVI, 801 - 829
  2. XVI, 830 - 854
  3. XVI, 855 - 867
 5. Ilias, boek XIX
  1. XIX, 282 - 300
  2. XIX, 301 - 313
  3. XIX, 314 - 337
 6. Ilias, boek XXII
  1. XXII, 25 - 36
  2. XXII, 37 - 55
  3. XXII, 56 - 78
  4. XXII, 79 - 89
  5. XXII, 405 - 436
  6. XXII, 437 - 459
 7. Ilias, boek XXIV
  1. XXIV, 188 - 216
  2. XXIV, 217 - 246
  3. XXIV, 468 - 484
  4. XXIV, 485 - 506
  5. XXIV, 507 - 526
  6. XXIV, 527 - 551
  7. XXIV, 552 - 571

grammatica
algemeen

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. stilistica Homerus
  5. narratologie
  6. taaleigen Homerus
   1. algemeen
   2. naamwoorden
   3. werkwoorden
   4. voornaamw.
   5. syntaxis
  7. metriek
  8. scanderen
 4. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP HOMERUS' ILIAS 2015

 

Homerus Ilias XVI, 830 - 854

 


830
835
840
845
850


" Patrokl', Ã pou ™fhsqa polin keraŽxemen ¡mhn,
TrwŽadaj de gunaikaj ™leuqeron ºmar ¢pouraj
¢xein ™n nhessi filhn ™j patrida gaian
nhpie: tawn de prosq' `Ektoroj çkeej ƒppoi
possin Ñrwrecatai polemizein ™gceŽ d' aÙtÕj
Trwsi filoptolemoisi metaprepw, Ð sfin ¢munw
ºmar ¢nagkaion: se de t' ™nqade gupej ™dontai.
'A deil', oÙde toi ™sqloj ™wn craismhsen 'Acilleuj,
Ðj pou toi mala polla menwn ™petellet' „onti:
" Mh moi prin „enai, Patrokleej ƒppokeleuqe,
nhaj œpi glafuraj, prin `Ektoroj ¢ndrofonoio
aƒmatoenta citwna peri sthqessi daŽxai. "
`Wj pou se prosefh, soi de frenaj ¢froni peiqe.
Ton d' Ñligodranewn prosefhj, Patrikleej ƒppeu:
" 'Hdh nun, `Ektor, megal' eÙceo: soi gar ™dwke
nikhn Zeuj Kronidhj kai 'Apollwn, me damassan
·hidiwj: aÙtoˆ gar ¢p' çmwn teuc' ˜lonto.
Toioutoi d' e„ per moi ™eikosin ¢ntebolhsan,
pantej k' aÙtoq' Ñlonto ™mJ Øpo douri damentej.
'Alla me moir' Ñloh kai Lhtouj ™ktane uƒoj,
¢ndrwn d' EÙforboj: su de me tritoj ™xenarizeij.
'Allo de toi ™rew, su d' ™ni fresi balleo sVsin:
qhn oÙd' aÙtÕj dhron beV, ¢lla toi ºdh
¢gci paresthken qanatoj kai moira krataih,
cersi dament' 'Acilhoj ¢mumonoj A„akidao. "