CE 2015

GRIEKS

EPIEK: HOMERUS' ILIAS
De ellende van de oorlog

CE 2015


Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Homerus' Ilias
2015 vertaalhulp

 1. Ilias, boek I
  1. I, 1 - 7
  2. I, 101 -120
  3. I, 121 - 147
  4. I, 148 - 171
  5. I, 172 - 187
 2. Ilias, boek VI
  1. VI, 313 - 341
  2. VI, 342 - 368
 3. Ilias, boek XV
  1. XV, 34 - 46
  2. XV, 47 - 79
 4. Ilias, boek XVI
  1. XVI, 801 - 829
  2. XVI, 830 - 854
  3. XVI, 855 - 867
 5. Ilias, boek XIX
  1. XIX, 282 - 300
  2. XIX, 301 - 313
  3. XIX, 314 - 337
 6. Ilias, boek XXII
  1. XXII, 25 - 36
  2. XXII, 37 - 55
  3. XXII, 56 - 78
  4. XXII, 79 - 89
  5. XXII, 405 - 436
  6. XXII, 437 - 459
 7. Ilias, boek XXIV
  1. XXIV, 188 - 216
  2. XXIV, 217 - 246
  3. XXIV, 468 - 484
  4. XXIV, 485 - 506
  5. XXIV, 507 - 526
  6. XXIV, 527 - 551
  7. XXIV, 552 - 571

grammatica
algemeen

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. stilistica Homerus
  5. narratologie
  6. taaleigen Homerus
   1. algemeen
   2. naamwoorden
   3. werkwoorden
   4. voornaamw.
   5. syntaxis
  7. metriek
  8. scanderen
 4. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP HOMERUS' ILIAS 2015

 

Homerus Ilias XXIV, 468 - 484

 
470
475
480

`Wj ¢ra fwnhsaj ¢pebh proj makron 'Olumpon
`Ermeiaj: Priamoj d' ™x ƒppwn ¢lto camaze,
'Idaion de kat' aÙqi lipen: Ð de mimnen ™rukwn
ƒppouj ¹mionouj te: gerwn d' „quj kien o„kou,
tV ·' 'Acileuj ƒzeske DiŽ filoj: ™n de min aÙtÕn
eØr', ˜taroi d' ¢paneuqe kaqhato: tw de du' o„w,
¹rwj AÙtomedwn te kai 'Alkimoj, Ñzoj 'Arhoj,
poipnuon pareonte: neon d' ¢pelhgen ™dwdhj
™sqwn kai pinwn: ™ti kai parekeito trapeza.
Touj d' ™laq' e„selqwn Priamoj megaj, ¢gci d' ¢ra staj
cersin 'Acillhoj labe gounata kai kuse ceiraj
deinaj ¢ndrofonouj, poleaj ktanon uƒaj.
`Wj d' Ðt' ¢n ¢ndr' ¢th pukinh labV, Ðj t' ™ni patrV
fwta katakteinaj ¢llwn ™xiketo dhmon,
¢ndroj ™j ¢fneiou, qamboj d' ™cei e„sorowntaj,
æj 'Acileuj qambhsen „dwn Priamon qeoeidea:
qambhsen de kai ¢lloi, ™j ¢llhlouj de „donto.