CE 2015

GRIEKS

EPIEK: HOMERUS' ILIAS
De ellende van de oorlog

CE 2015


Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Homerus' Ilias
2015 vertaalhulp

 1. Ilias, boek I
  1. I, 1 - 7
  2. I, 101 -120
  3. I, 121 - 147
  4. I, 148 - 171
  5. I, 172 - 187
 2. Ilias, boek VI
  1. VI, 313 - 341
  2. VI, 342 - 368
 3. Ilias, boek XV
  1. XV, 34 - 46
  2. XV, 47 - 79
 4. Ilias, boek XVI
  1. XVI, 801 - 829
  2. XVI, 830 - 854
  3. XVI, 855 - 867
 5. Ilias, boek XIX
  1. XIX, 282 - 300
  2. XIX, 301 - 313
  3. XIX, 314 - 337
 6. Ilias, boek XXII
  1. XXII, 25 - 36
  2. XXII, 37 - 55
  3. XXII, 56 - 78
  4. XXII, 79 - 89
  5. XXII, 405 - 436
  6. XXII, 437 - 459
 7. Ilias, boek XXIV
  1. XXIV, 188 - 216
  2. XXIV, 217 - 246
  3. XXIV, 468 - 484
  4. XXIV, 485 - 506
  5. XXIV, 507 - 526
  6. XXIV, 527 - 551
  7. XXIV, 552 - 571

grammatica
algemeen

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. stilistica Homerus
  5. narratologie
  6. taaleigen Homerus
   1. algemeen
   2. naamwoorden
   3. werkwoorden
   4. voornaamw.
   5. syntaxis
  7. metriek
  8. scanderen
 4. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP HOMERUS' ILIAS 2015

 

Homerus Ilias XXIV, 485 - 506

 


485
490
495
500
505

Ton kai lissomenoj Priamoj proj muqon ™eipe:
" Mnhsai patroj soio, qeoij ™pieikel' 'Acilleu,
thlikou æj per ™gwn, ÑloJ ™pi ghraoj oÙdJ:
kai men pou keinon perinaietai ¢mfij ™ontej
teirous', oÙde tij ™stin ¢rhn kai loigon ¢munai.
'All' ºtoi keinoj ge seqen zwontoj ¢kouwn
cairei t' ™n qumJ, ™pi t' ™lpetai ºmata panta
Ñyesqai filon uƒon ¢po Troihqen „onta:
aÙtar ™gw panapotmoj, ™pei tekon uƒaj ¢ristouj
TroiV ™n eÙreiV, twn d' tina fhmi leleifqai.
Penthkonta moi ºsan, Ðt' ºluqon uƒej 'Acaiwn:
™nneakaideka men moi „hj ™k nhduoj ºsan,
touj d' ¢llouj moi ™tikton ™ni megaroisi gunaikej.
Twn men pollwn qouroj 'Arhj Øpo gounat' ™lusen:
Ðj de moi o„oj ™hn, e„ruto de ¢stu kai aÙtoÚj,
ton su prJhn kteinaj ¢munomenon peri patrhj,
`Ektora: tou nun eƒnec' ƒkanw nhaj 'Acaiwn
lusomenoj para seio, ferw d' ¢peiresi' ¢poina.
'All' a„deio qeouj, 'Acileu, aÙtÒn t' ™lehson,
mnhsamenoj sou patroj: ™gw d' ™leeinoteroj per,
™tlhn d' oƒ' pw tij ™picqonioj brotoj ¢lloj,
¢ndroj paidofonou poti stoma ceir' Ñregesqai. "