CE 2015

GRIEKS

EPIEK: HOMERUS' ILIAS
De ellende van de oorlog

CE 2015


Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Homerus' Ilias
2015 vertaalhulp

 1. Ilias, boek I
  1. I, 1 - 7
  2. I, 101 -120
  3. I, 121 - 147
  4. I, 148 - 171
  5. I, 172 - 187
 2. Ilias, boek VI
  1. VI, 313 - 341
  2. VI, 342 - 368
 3. Ilias, boek XV
  1. XV, 34 - 46
  2. XV, 47 - 79
 4. Ilias, boek XVI
  1. XVI, 801 - 829
  2. XVI, 830 - 854
  3. XVI, 855 - 867
 5. Ilias, boek XIX
  1. XIX, 282 - 300
  2. XIX, 301 - 313
  3. XIX, 314 - 337
 6. Ilias, boek XXII
  1. XXII, 25 - 36
  2. XXII, 37 - 55
  3. XXII, 56 - 78
  4. XXII, 79 - 89
  5. XXII, 405 - 436
  6. XXII, 437 - 459
 7. Ilias, boek XXIV
  1. XXIV, 188 - 216
  2. XXIV, 217 - 246
  3. XXIV, 468 - 484
  4. XXIV, 485 - 506
  5. XXIV, 507 - 526
  6. XXIV, 527 - 551
  7. XXIV, 552 - 571

grammatica
algemeen

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. stilistica Homerus
  5. narratologie
  6. taaleigen Homerus
   1. algemeen
   2. naamwoorden
   3. werkwoorden
   4. voornaamw.
   5. syntaxis
  7. metriek
  8. scanderen
 4. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP HOMERUS' ILIAS 2015

 

Homerus Ilias XXIV, 507 - 526

 

510
515
520
525

`Wj fato, tJ d' ¢ra patroj Øf' ƒmeron çrse gooio:
¡yamenoj d' ¢ra ceiroj ¢pwsato ºka geronta.
Tw de mnhsamenw, Ð men `Ektoroj ¢ndrofonoio
klai' ¡dina proparoiqe podwn `Acilhoj ™lusqeij,
aÙtar 'Acilleuj klaien ˜on pater', ¢llote d' aÙte
Patroklon: twn de stronach kata dwmat' Ñrwrei.
AÙtar ™pei ·a gooio tetarpeto dioj 'Acilleuj,
kai ¢po prapidwn ºlq' ƒmeroj ºd' ¢po guiwn,
aÙtik' ¢po qronou çrto, geronta de ceiroj ¢nisth,
o„ktirwn polion te karh polion te geneion,
kai min fwnhsaj ™pea pteroenta proshuda:
" 'A deil', Ã dh polla kak' ¢nsceo son kata qumon.
Pîj ™tlhj ™pi nhaj 'Acaiwn ™lqemen o„oj,
¢ndroj ™j Ñfqalmouj Ðj toi poleaj te kai ™sqlouj
uƒeaj ™xenarixa; Sidhreon nu toi ºtor.
'All' ¢ge dh kat' ¢r' ˜zeu ™pi qronou, ¢lgea d' ™mphj
™n qumJ katakeisqai ™asomen ¢cnumenoi per:
gar tij prhxij peletai krueroio gooio:
æj gar ™peklwsanto qeoi deiloisi brotoisi,
zwein ¢cnumenoij: aÙtoˆ de ¢khdeej e„si "