CE 2016
grieks
HERODOTUS
Het Perzisch Koningshuis

CE 2016

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Herodotus
2016vertaalhulp

 1. Historiën, boek I
  1. Prooemium, I.0
  2. I, 204-205
  3. I, 206
  4. I, 207
  5. I, 208-209
  6. I, 210-211
  7. I, 212-213
  8. I, 214
 2. Historiën, boek III
  1. III, 27-28
  2. III, 29-30
  3. III, 31
  4. III, 32-33
  5. III, 34
  6. III, 35
  7. III, 61
  8. III, 62
  9. III, 63
  10. III, 64
  11. III, 65
  12. III, 66
 3. Historiën, boek VII
  1. VII, 101-102
  2. VII, 103
  3. VII, 104
 4. Historiën, boek VIII
  1. VIII, 97 & 99

grammatica
algemeen

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. aanvullingen Herodotus
  5. narratologie
  argumentatie

VERTAALHULP HERODOTUS 2016

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

HISTORIËN 1. 207
Eisma 5.2. 1.207: Advies van Croesus aan Cyrus; Hermaion 3.3. r. 134 -162: Het advies van Croesus

1. 207
15
10
15
20
Parewn de kai memfomenoj thn gnwmhn tauthn Kroisoj Ð Ludoj ¢pedeiknuto
™nantihn tV prokeimenV gnwmV, legwn tade: " 'W basileu, e„pon men kai proteron toi
[Ðti] ™pei me Zeuj ™dwke toi, to ¢n Ðrw sfalma ™on o„kJ tJ sJ, kata dunamin
¢potreyein. Ta de moi paqhmata ™onta ¢carita maqhmata gegone. E„ men ¢qanatoj
dokeeij e„nai kai stratihj toiauthj ¢rcein, oÙden ¢n e„h prhgma gnwmaj ™me soi
¢pofainesqai: e„ d' ™gnwkaj Ðti ¢nqrwpoj kai su e„j kai ˜terwn toiwnde ¢rceij,
™keino prwton maqe æj kukloj twn ¢nqrwphiwn ™sti prhgmatwn, periferomenoj de
oÙk ™v a„ei touj aÙtoÝj eÙtuceein. 'Hdh çn ™cw gnwmhn peri tou prokeimenou
prhgmatoj ta ™mpalin À oØtoi. E„ gar ™qelhsomen ™sdexasqai touj polemiouj ™j thn
cwrhn
, Ðde toi ™n aÙtù kindunoj ™ni: ˜sswqeij men prosapollueij pasan thn ¢rchn:
dhla gar Ðti nikwntej Massagetai to Ñpisw feuxontai ¢ll' ™p' ¢rcaj taj saj
™lwsi. Nikwn de nikvj tosouton Ðson e„ diabaj ™j thn ™keinwn nikwn Massagetaj
˜poio feugousi: tçuto gar ¢ntiqhsw ™keinJ Ðti nikhsaj touj ¢ntioumenouj ™lvj „qu
thj ¢rchj thj Tomurioj. Cwrij te tou ¢phghmenou a„scron kai oÙk ¢nasceton Kuron
ge ton Kambusew gunaiki e„xanta Øpocwrhsai thj cwrhj. Nun çn moi dokeei
diabantaj proelqein Ðson ¢n ™keinoi Øpexiwsi, ™nqeuten de tade poieuntaj peirasqai
™keinwn periginesqai. `Wj gar ™gw punqanomai, Massagetai e„si ¢gaqwn te Persikwn
¢peiroi kai kalwn megalwn ¢paqeej. Toutoisi çn toisi ¢ndrasi twn probatwn
¢feidewj polla katakoyantaj kai skeuasantaj proqeinai ™n tJ stratopedJ tJ
¹meterJ
daita, proj de kai krhthraj ¢feidewj o„nou ¢krhtou kai sitia pantoia:
poihsantaj de tauta, Øpolipomenouj thj stratihj to flaurotaton, touj loipouj
aÙtij ™xanacwreein ™pi ton potamon. 'Hn gar ™gw gnwmhj mh ¡martw, keinoi „domenoi
¢gaqa polla treyontai te proj aÙt¦ kai ¹min to ™nqeuten leipetai ¢podexij ™rgwn
megalwn."