CE 2016
grieks
HERODOTUS
Het Perzisch Koningshuis

CE 2016

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Herodotus
2016vertaalhulp

 1. Historiën, boek I
  1. Prooemium, I.0
  2. I, 204-205
  3. I, 206
  4. I, 207
  5. I, 208-209
  6. I, 210-211
  7. I, 212-213
  8. I, 214
 2. Historiën, boek III
  1. III, 27-28
  2. III, 29-30
  3. III, 31
  4. III, 32-33
  5. III, 34
  6. III, 35
  7. III, 61
  8. III, 62
  9. III, 63
  10. III, 64
  11. III, 65
  12. III, 66
  13. III, 118
  14. III, 119
 3. Historiën, boek VII
  1. VII, 101-102
  2. VII, 103
  3. VII, 104
 4. Historiën, boek VIII
  1. VIII, 97 & 99

grammatica
algemeen

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. aanvullingen Herodotus
  5. narratologie
  argumentatie

VERTAALHULP HERODOTUS 2016

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

HISTORIËN 3. 27
Eisma 6.2. 3.27: Cambyses' reactie op de verschijning van de Apis; Hermaion 4.2. r. 68 -79: Een god op aarde.

3.27
15
10
'Apigmenou de Kambusew ™j Memfin ™fanh A„guptioisi Ð 'Apij, ton `Ellhnej
'Epafon kaleousi: ™pifaneoj de toutou genomenou aÙtika oƒ A„guptioi eƒmata te
™foreon ta kallista kai ºsan ™n qalVsi. 'Idwn de tauta touj A„gupiouj poieuntaj
Ð Kambushj pagcu sfeaj katadoxaj ˜wutou kakwj prhxantoj carmosuna tauta
poieein, ™kalee touj ™pitropouj thj Memfioj: ¢pikomenwn de ™j Ñyin e„reto Ð ti
proteron men ™ontoj aÙtoà ™n Memfi ™poieun toiouton oÙden A„guptioi, tote de ™pei
aÙtÕj pareih thj stratihj plhqoj ti ¢pobalwn. Oƒ de ™frazon æj sfi qeoj e„h faneij
dia cronou pollou ™wqwj ™pifainesqai, kai æj ™pean fanV, tote pantej A„guptioi
kecarhkotej Ðrtazoien. Tauta ¢kousaj Ð Kambushj ™fh yeudesqai feaj kai æj
yeudomenouj qanatJ ™zhmiou.

 
HISTORIËN 3. 28
Eisma 6.2. 3.28: Kenmerken van de Apis; Hermaion 4.2. r. 80 -89: De Apisstier
3.28
15'Apokteinaj de toutouj deutera touj ƒreaj ™kalee ™j Ñyin. Legontwn de kata taÙt¦
twn ƒrewn lhsein ™fh aÙtÕn e„ qeoj tij ceirohqhj ¢pigmenoj e„h A„guptioisi.
Tosauta de e„paj ¢pagein ™keleue ton 'Apin touj ƒereaj. men dh methisan ¢xontaj.
`O de 'Apij oØtoj Ð 'Epafoj ginetai moscoj ™k booj ¹tij oÙketi oƒh te ginetai ™j
gastera ¢llon ballesqai gonon. A„guptioi de legousi selaj ™k tou oÙranou ™pi thn
boun
katiscein kai min ™k toutou tiktein ton 'Apin. 'Ecei de Ð moscoj oØtoj Ð 'Apij
kaleomenoj shmhia toiade, ™wn melaj ™pi men tJ metwpJ leukon tetragwnon, ™pi de tou
nwtou
a„eton e„kasmenon, ™n de tV oÙrV taj tricaj diplaj, Øpo de tV glwssV kanqaron.