CE 2016
grieks
HERODOTUS
Het Perzisch Koningshuis

CE 2016

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Herodotus
2016vertaalhulp

 1. Historiën, boek I
  1. Prooemium, I.0
  2. I, 204-205
  3. I, 206
  4. I, 207
  5. I, 208-209
  6. I, 210-211
  7. I, 212-213
  8. I, 214
 2. Historiën, boek III
  1. III, 27-28
  2. III, 29-30
  3. III, 31
  4. III, 32-33
  5. III, 34
  6. III, 35
  7. III, 61
  8. III, 62
  9. III, 63
  10. III, 64
  11. III, 65
  12. III, 66
  13. III, 118
  14. III, 119
 3. Historiën, boek VII
  1. VII, 101-102
  2. VII, 103
  3. VII, 104
 4. Historiën, boek VIII
  1. VIII, 97 & 99

grammatica
algemeen

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. aanvullingen Herodotus
  5. narratologie
  argumentatie

VERTAALHULP HERODOTUS 2016

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

HISTORIËN 3. 29
Eisma 6.2. 3.29: Cambyses doodt de Apis; Hermaion 4.2. r. 90-100: Cambyses. doodt de stier ......

3.29
15'Wj de ºgagon ton 'Apin oƒ ƒreej Ð Kambushj, oƒa ™wn Øpomargoteroj, spasamenoj to
™gceiridion
, qelwn tuyai thn gastera tou 'Apioj paiei ton mhron: gelasaj de e„pe
proj touj ƒreaj: " 'W kakai kefalai, toioutoi qeoi ginontai, ™naimoi te kai sarkwdeej
kai ™paontej sidhriwn; 'Axioj men ge A„guptiwn oØtoj ge Ð qeoj ¢tar toi Ømeij ge
cairontej gelwta ™me qhsesqe." Tauta e„paj ™neteilato toisi tauta prhssousi touj
men ƒreaj ¢pomastigwsai, A„guptiwn de twn ¢llwn ton ¢n labwsi Ðrtazonta
kteinein. <`H> Ðrth men dh dieleluto A„guptioisi, de ƒreej ™dikaieunto, Ð de 'Apij
peplhgmenoj ton mhron ™fqine ™n tJ ƒrJ katakeimenoj. Kai ton men teleuthsanta ™k
tou trwmatoj ™qayan oƒ ƒreej laqrV Kambusew.


HISTORIËN 3. 30
Eisma 6.2. 3.30: Cambyses doodt zijn broer Smerdis; Hermaion 4.2. r. 101-114: ......en wordt waanzinnig;hij doodt zijn broer ......
3.30
15
10

Kambushj de, æj legousi A„guptioi, aÙtika dia touto to ¢dikhma ™manh, ™wn oÙde
proteron frenhrhj. Kai prwta men twn kakwn ™xergasato ton ¢delfeon Smerdin
™onta patroj kai mhtroj thj aÙtÁj, ton ¢pepemye ™j Persaj fqonJ ™x A„guptou, Ðti
to toxon mounoj Persewn Ðson te ™pi duo daktulouj e„ruse, to para tou A„qiopoj
ºneikan oƒ 'Icquofagoi: twn de ¢llwn Persewn oÙdeij oƒoj te ™geneto. 'Apoicomenou
çn ™j Persaj tou Smerdioj Ñyin e„de Ð Kambushj ™n tJ ØpnJ toihnde: ™dokee
¡ggelon ™lqonta ™k Persewn ¢ggelein æj ™n tJ qronJ tJ basilhiJ ƒzomenoj
Smerdij tV kefalV tou oÙranou yauseie. Proj çn tauta deisaj peri ˜wutJ mh min
¢pokteinaj Ð ¢delfeoj ¢rcV, pempei Prhxaspea ™j Persaj. Ðj ºn ¢nhr Persewn
pistotatoj, ¢pokteneonta min. `O de ¢nabaj ™j Sousa ¢peketeine Smerdin, oƒ men legousi
™p' ¢grhn ™xagagonta, oƒ de ™j thn 'Eruqrhn qalassan proagagonta katapontwsai.

 
 

guptioi