CE 2016
grieks
HERODOTUS
Het Perzisch Koningshuis

CE 2016

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Herodotus
2016vertaalhulp

 1. Historiën, boek I
  1. Prooemium, I.0
  2. I, 204-205
  3. I, 206
  4. I, 207
  5. I, 208-209
  6. I, 210-211
  7. I, 212-213
  8. I, 214
 2. Historiën, boek III
  1. III, 27-28
  2. III, 29-30
  3. III, 31
  4. III, 32-33
  5. III, 34
  6. III, 35
  7. III, 61
  8. III, 62
  9. III, 63
  10. III, 64
  11. III, 65
  12. III, 66
  13. III, 118
  14. III, 119
 3. Historiën, boek VII
  1. VII, 101-102
  2. VII, 103
  3. VII, 104
 4. Historiën, boek VIII
  1. VIII, 97 & 99

grammatica
algemeen

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. aanvullingen Herodotus
  5. narratologie
  argumentatie

VERTAALHULP HERODOTUS 2016

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

HISTORIËN 7. 101
Eisma 8.6. 7,101: Xerxes stelt Demaratus een vraag; Hermaion 7.3 . r. 295 - 308: Xerxes vraagt om raad.

7,101
15
10

`Wj de kai tautaj diexeplwse kai ™xebh ™k thj neoj metepemyato Dhmarhton ton
'Aristwnoj sustrateuomenon aÙtù ™pi thn `Ellada, kalesaj d' aÙtÕn e„reto tade:
"Dhmarhte, nun moi se ¹du ti ™sti e„resqai ta qelw. Su ej `Ellhn te, kai æj ™gw
punqanomai seu te kai twn ¢llwn `Ellhnwn twn ™moi ™j logouj ¢pikneomenwn, polioj
oÙt' ™lacisthj oÙt' ¢sqenestathj. Nun çn moi tode frason, e„ `Ellhnej Øpomeneousi
ceiraj ™moi ¢ntaeiromenoi. gar, æj ™gw dokew, oÙd' e„ pantej `Ellhnej kai
loipoi
proj ˜sperhj o„keontej ¢nqrwpoi sullecqeihsan, oÙk ¢xiomacoi e„si ™me
™pionta Øpomeinai, mh ™ontej ¢rqmioi. 'Eqelw mentoi kai to ¢po seu, Ðkoion ti legeij
peri aÙtîn, puqesqai." `O men tauta e„rwta, Ð de Øpolabwn ™fh: "Basileu, kotera
¢lhqeiV crhsomai proj se À ¹donV;" `O de min ¢lhqeiV crhsasqai ™keleue, faj oÙden
¢hdesteron ™sesqai À proteron ºn.

 
HISTORIËN 7. 102
Eisma 8.6. 7,102: Het antwoord van Demaratus; Hermaion 7.3 . r. 309 - 322: Demaratus waarschuwt.
7.102
15
10

`Wj de tauta ºkouse Dhmarhtoj, ™lege tade: "Basileu, ™peidh ¢lhqeiV diacrhsasqai
pantwj keleueij tauta legonta ta mh yeudomenoj tij Østeron Øpo seu ¡lwsetai, tV
`Elladi
penih men a„ei kote suntrofoj ™sti, ¢reth de ™paktoj ™sti, ¢po te sofihj
katergasmenh kai nomou „scurou: tV diacrewmenh ¹ `Ellaj thn te penihn ¢pamunetai
kai thn desposunhn. A„new men nun pantaj touj `Ellhnaj touj peri ™keinouj touj
Dwrikouj cwrouj o„khmenouj
, ™rcomai de lexwn peri pantwn tousde touj logouj
¢lla peri Lakedaimoniwn mounwn, prwta men Ðti oÙk ™sti Ðkwj kote souj dexontai
logouj doulosunhn ferontaj tV `Elladi, aÙtij de æj ¢ntiwsontai toi ™j machn kai ºn
oƒ ¢lloi `Ellhnej pantej ta sa fronewsi. 'Ariqmou de peri mh puqV Ðsoi tinej ™ontej
tauta poieein oƒoi te e„si: ºn te gar tucwsi ™xestrateumenoi cilioi, oØtoi machsontai
toi, ºn te ™lassonej toutwn, ºn te kai pleunej."