EURIPIDES
Electra
grieks
CE 2017

VERTAALHULP EURIPIDES 2017

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

ELECTRA
2e EPEISODION 640 - 670

640
645
650
655
660
665
670
Or.
Pr.
Or.
Pr.
Or.
Pr.
Or.
Hl.
Or.
Hl.
Pr.
Hl.

Pr.
Hl.
Pr.
Hl.
Pr.
Hl.
Pr.
Hl.
Pr.
Hl.
Pr.
Hl.
Pr.
Hl.
Pr.
Hl.
Or.
Pr.
Kalwj ™lexaj. `H tekousa d' ™sti poà;
'Argei: parestai d' oÙn posei qoinhn œpi.
T… d' oÙc ¡m' ™xwrmat' ™mh mhthr posei;
Yogon tremousa dhmotwn ™leipeto.
Xunhc': Øpoptoj oÙsa gignwskei polei.
Toiauta: miseitai gar ¢nosioj gunh.
Pîj oÙn; 'Ekeinhn tonde t' ™n taÙtù ktenî;
'Egw fonon ge mhtroj ™xartusomai.
Kai mhn ™keina g' ¹ tuch qhsei kalwj.
`Uphreteitw men duoin Ñntoin Ðde.
'Estai tad': eØriskeij de mhtri pîj fonon;
[Leg' ç geraie, tade Klutaimhstrv molwn.]
Lecw m' ¢paggell' oÙsan ¢rsenoj tokJ.
Potera palai tekousan À newsti dh;
Dec' ¹liouj, ™n oƒsin ¡gneuei lecw.
Kai dh t… touto mhtri prosballei fonon;
`Hxei kluousa locia mou noshmata.
PÒqen; T… d' aÙtÍ sou melein dokeij, teknon;
Nai: kai dakrusei g' ¢xiwm' ™mwn tokwn.
'Iswj: palin moi muqon ™j kamphn ¢ge.
'Elqousa mentoi dhlon æj ¢pollutai.
Kai mhn ™p' aÙt£j g' esi swn domwn pulaj.
OÙkoun trapesqai smikron e„j `Aidou tote;
E„ gar qanoimi tout' „dwn ™gw pote.
Prwtista men nun tJd' Øfhghsai, geron.
A„gisqoj ™nqa nun quhpole‹ qeoij;
'Epeit' ¢pantwn mhtri t¢p' ™mou frason.
`Wst' aÙt£ g' ™k sou stomatoj e„rhsqai dokein.
(tegen Orestes) Son ™rgon ºdh: prosqen e„lhcaj fonou.
Steicoim' ¢n, e„ tij ¹gemwn gignoiq' Ðdou.
Kai mhn ™gw pempoim' ¢n oÙk ¢kousiwj.

 
 

CE 2017

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Euripides
2017vertaalhulp
ELECTRA

 1. Proloog
  1. 54 - 63
  2. 64 - 81
  3. 82 - 111
 2. 1e Epeisodion
  1. 274 - 289
  2. 290 - 313
  3. 314 - 338
 3. 2e Epeisodion
  1. 541 - 562
  2. 563 - 584
  3. 596 - 611
  4. 612 - 639
  5. 640 - 670
 4. 3e Epeisodion
  1. 761 - 780
  2. 781 - 802
  3. 803 - 829
  4. 830 - 858
 5. 4e Epeisodion
  1. 907 - 929
  2. 930 - 958
  3. 959 - 987
  4. 1011 - 1040
  5. 1041 - 1059
  6. 1060 - 1085
  7. 1086 - 1101
  8. 1102 - 1122
  9. 1123 - 1146
 6. Exodos
  1. 1238 - 1257
  2. 1258 - 1272
  3. 1273 - 1291

grammatica
algemeen

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. narratologie
  argumentatie