EURIPIDES
Electra
grieks
CE 2017

VERTAALHULP EURIPIDES 2017

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

ELECTRA
4e EPEISODION 1086 - 1101

10901095
1100


(El.)

Co.

E„ d', æj legeij, shn qugater' ™kteinen pathr,
™gw t… s' ºdikhs' ™moj te suggonoj;
Pîj posin kteinasa patrJouj domouj
¹min proshyaj, ¢ll' ™phnegkw lecei
t¢llotria, misqou touj gamouj çnoumenh,
koÙt' ¢ntifeugei paidoj ¢nti sou posij
oÙt' ¢nt' ™mou teqnhke, dij toswj ™me
kteinaj ¢delfhj zwsan; E„ d' ¢meiyetai
fonon dikazwn fonoj, ¢poktenî s' ™gw
kai paij 'Oresthj patri timwroumenoi.
E„ gar dikai' ™keina, kai tad' ™ndika.
[`Ostij de plouton À eÙgeneian e„sidwn
gamei ponhran mwroj ™sti: mikra gar
megalwn ¢meinw swfron' ™n domoij lech.]
Tuch gunaikwn ™j gamouj. Ta men gar ,
ta d' kalwj piptonta derkomai brotwn.

 
 

CE 2017

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Euripides
2017vertaalhulp
ELECTRA

 1. Proloog
  1. 54 - 63
  2. 64 - 81
  3. 82 - 111
 2. 1e Epeisodion
  1. 274 - 289
  2. 290 - 313
  3. 314 - 338
 3. 2e Epeisodion
  1. 541 - 562
  2. 563 - 584
  3. 596 - 611
  4. 612 - 639
  5. 640 - 670
 4. 3e Epeisodion
  1. 761 - 780
  2. 781 - 802
  3. 803 - 829
  4. 830 - 858
 5. 4e Epeisodion
  1. 907 - 929
  2. 930 - 958
  3. 959 - 987
  4. 1011 - 1040
  5. 1041 - 1059
  6. 1060 - 1085
  7. 1086 - 1101
  8. 1102 - 1122
  9. 1123 - 1146
 6. Exodos
  1. 1238 - 1257
  2. 1258 - 1272
  3. 1273 - 1291

grammatica
algemeen

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. narratologie
  argumentatie