CE 2019

GRIEKS

HERODOTUS
(Historiografie)

CE 2019


Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Herodotus
2019 vertaalhulp
Historiën

 1. Proomion
 2. Polykrates van Samos
  1. Hist. 3, 39
  2. Hist. 3, 40
  3. Hist. 3, 41
  4. Hist. 3, 42
  5. Hist. 3,43
 3. Lykophron
  1. Hist. 3, 50
  2. Hist. 3, 51
  3. Hist. 3, 52
  4. Hist. 3, 53
 4. Hippias
  1. Hist. 5, 90
  2. Hist. 5, 91
 5. Kypselos e.a.
  1. Hist. 5, 92 a
  2. Hist. 5, 92 b
  3. Hist. 5, 92 g
  4. Hist. 5, 92 d
  5. Hist. 5, 92 e
  6. Hist. 5, 92 z
  7. Hist. 5, 92 h
 6. Slag bij Marathon
  1. Hist. 6, 109
 7. Kleisthenes van Sikyon
  1. Hist. 6, 128
  2. Hist. 6, 129
  3. Hist. 6, 130
  4. Hist. 6, 131
 8. Gelon van Syrakuse
  1. Hist. 7, 157
  2. Hist. 7, 158
  3. Hist. 7, 159
  4. Hist. 7, 160
  5. Hist. 7, 161
  6. Hist. 7, 162
 
 

W

VERTAALHULP HERODOTUS 2019

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:Wiebe Koopmans;

 

Historiën 3, 53

Bij een 1, 2 etc . achter een woord staat commentaar hier rechts.
5
10
15
20
25

'Epei de tou cronou probainontoj Ð [te] Periandroj parhbhkee kai
suneginwsketo ˜wutJ oÙketi e„nai dunatoj ta prhgmata ™poran te
kai
diepein, pempwn ™j thn Kerkuran ¢pekalee ton Lukofrona ™pi
thn turannida: ™n gar dh tJ persbuterJ twn paidwn oÙk ™nwra, ¢lla
katefaineto e„nai nwqesteroj. `O de Lukofrwn oÙde ¢nakrisioj
ºxiwse ton feronta thn ¢ggelihn. Periandroj de periecomenoj tou
nehniew
deutera ¢pestelle ep' aÙtÕn thn ¢delfehn, ˜wutou de
qugatera, dokewn min malista tauthj ¢n peiqesqai. 'Apikomenhj de
tauthj kai legoushj:
" 'W pai, bouleai thn te turannida ™j ¢llouj
pesein kai ton o„kon tou patroj diaforhqenta mallon º aÙtÒj sfea
¢pelqwn ™cein; 'Apiqi ™j ta o„kia pausai sewuton zhmiwn. `H
filotimih
kthma skaion: mh tJ kakJ to kakon „w. Polloi twn
dikaiwn
ta ™pieikestera protiqeisi. Polloi de ºdh ta mhtrwia
dizhmenoi ta patrwia ¢pebalon. Turannij crhma sfaleron, polloi
de aÙtÁj ™rastai e„si, Ð de gerwn te ºdh kai parhbhkwj: mh dJj ta
sewutou ¢gaqa ¢lloisi.
" `H men dh ta ™pagwgotata didacqeisa Øpo
tou patroj ™lege proj aÙtÒn. Ð de Øpokrinomenoj ™fh oÙdama ¹xein
™j Korinqon, ™st' ¢n punqanhtai perieonta ton patera.
'Apaggeilashj de tauthj tauta to triton Periandroj khruka pempei
boulomenoj aÙtÕj men ™j Kerkuran ¹kein, ™keinon de ™keleue ™j
Korinqon ¢pikomenon diadocon ginesqai thj turannidoj.
Katainesantoj d' ™pi toutoij tou paidoj Ð men Periandroj
™stelleto ™j thn Kerkuran, Ð de paij [] ™j thn Korinqon. Maqontej
de oƒ Kerkuraioi toutwn ˜kasta, ƒna mh sfi Periandroj ™j thn
cwrhn
¢pikhtai, kteinousi ton neaniskon. 'Anti toutwn men
Periandroj Kerkuraiouj ™timwreeto.

  

grammatica
algemeen

2019

 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie
 4. onregelmatige tijdstammen
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta