vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

Bijvoeglijke naamwoorden: medeklinkerstammen

De bijvoeglijke naamwoorden die bij deze groep horen, zijn te verdelen in twee groepen:

 1. van twee uitgangen: één voor Mannelijk èn Vrouwelijk samen en één voor Onzijdig.
 2. van drie uitgangen: een aparte uitgang voor elk geslacht
Bijvoeglijke naamwoorden van 2 uitgangen:

swfrwn, -onoj
swfron, -onoj
yeudhj
yeudej
 
M/V
O
M/V
O
nom. swfrwn swfron yeudhj yeudej
gen. swfronoj swfronoj yeudouj yeudouj
dat. swfroni swfroni yeudei yeudei
acc. swfrona swfron yeudh yeudej
         
nom. swfronej swfrona yeudeij yeudh
gen. swfronwn swfronwn yeudwn yeudwn
dat. swfrosi swfrosi yeudesi yeudesi
acc. swfronaj swfrona yeudeij yeudh
verstandig
verstandig
leugenachtig, onwaar
leugenachtig, onwaar
     
Bijvoeglijke naamwoorden van 3 uitgangen:

˜kwn, -ntoj
™kousa
˜kon, -ntoj
paj, -antoj
pasa
paj, -antoj
 
Mannelijk
Vrouwelijk
Onzijdijg
Mannelijk
Vrouwelijk
Onzijdijg
nom. ˜kwn ˜kousa ˜kon paj pasa pan
gen. ˜kontoj ˜koushj ˜kontoj pantoj pashj pantoj
dat. ˜konti ˜kousV ˜konti panti pasV panti
acc. ˜konta ˜kousan ˜kon panta pasan pan
     
   
nom. ˜kontej ˜kousai ˜konta pantej pasai panta
gen. ˜kontwn ˜kouswn ˜kontwn pantwn paswn pantwn
dat. ˜kousi ˜kousaij ˜kousi pasi pasaij pasi
acc. ˜kontaj ˜kousaj ˜konta pantaj pasaj panta
vrijwillig, uit eigen beweging

ieder, geheel, alle

Als ˜kwn worden ook de participia op -(s)wn verbogen

Als paj worden ook de participia op -(s)aj verbogen
¹duj
¹deia
¹du
melaj
melaina
melan
 
Mannelijk
Vrouwelijk
Onzijdijg
Mannelijk
Vrouwelijk
Onzijdijg
nom. ¹duj ¹deia ¹du melaj melaina melan
gen. ¹deoj ¹deiaj ¹deoj melanoj melainhj melanoj
dat. ¹de ¹deiv ¹de melani melainV melani
acc. ¹dun ¹deian ¹du melana melainan melan
     
   
nom. ¹deij ¹deiai ¹dea melanej melainai melana
gen. ¹dewn ¹deiwn ¹dewn melanwn melainwn melanwn
dat. ¹desi ¹deiaij ¹desi melasi melainaij melasi
acc. ¹deij ¹deiaj ¹dea melanaj melainaj melana
aangenaam
zwart