vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Participia (niet voorafgegaan door een lidwoord in de genitivus): genitivus absolutus

Bij het vertalen van Griekse participia moet je vooral letten op enerzijds aspect van de handeling anderzijds op de gelijktijdigheid (terwijl, toen), voortijdigheid (nadat) en natijdigheid ( om te) want:

Alle participia, behalve die van het futurum, drukken in de eerste plaats het aspect uit, daarnaast drukken zij een relatieve tijd ten opzichte van het hoofdwerkwoord uit!

 • part. praes.:
  • aspect: duratief: "aan de gang"
  • relatieve tijd: meestal gelijktijdig
  • "veilige" vertaling: terwijl
 • part. aoristus:
  • aspect: punctueel: "meedelen van gebeurtenissen" denk ook aan ingressief
  • relatieve tijd: meestal voortijdig, soms ook gelijktijdig
  "veilige" vertaling: nadat
 • part. perf.:
  • aspect: ingetreden toestand of resultaat van een handeling
  • relatieve tijd: de toestand of het resultaat (eerder ingetreden) is gelijktijdig !!
  • "veilige" vertaling: terwijl, toen (ingetreden is /was)
 • part. futurum:
  • met of zonder æj betekent altijd 'om te'

Klik hier voor de VORMEN van de participia

Partcipia zonder een lidwoord er direct voor in de genitivus absolutus:

 1. het ptcp staat in de genitivus zonder een lidwoord direct ervoor en het hoort bij een ander woord in de genitivus: genitivus absolutus :het vormt een bijzin van omstandigheid en staat los van de kernzin.
 2. Vertaling:
  1. part. praes.: gelijktijdig begin met het voegwoordje "terwijl" maak van het nomen in de gen. onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm.
   1. ¢nagkazontwn twn ¢rcontwn = terwijl/omdat de archonten ertoe dwingen (Plato Phaedo)
   2. (aÙtwn) ™n tV gV menontwn = terwijl zij op het land blijven/wachten (Eur. Troi. 76)
   3. „oushj thj gunaikoj ™j thn koithn = toen/omdat de vrouw naar het bed ging. (Her. I,10)
   4. ¢napauomenou Kandaulew = toen Kandaules lag te slapen (Her. I,12)

  2. part. perf..: gelijktijdig begin met het voegwoordje "terwijl, toen" maak van het nomen in de gen. onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm.
   1. (aÙthj) puri katVqalwmenhj = toen/nu (Troje) door vuur afgebrand was/is (Eur. Troi. 373)
   2. gunaikoj ... ˜koushj lelVsmenhj = terwijl zij vrijwillig meegenomen was (Eur. Troi. 60)

  3. part. aor.: voortijdig begin met het voegwoordje "nadat" maak van het nomen in de gen. onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm
   1. . Cronou de oÙ pollou dielqontoj = Na korte tijd (lett. "toen er niet veel tijd verstreken was".) (Her. I,8)
   2. nuktoj genomenhj = toen het nacht geworden was (Her. I,12)

 
 
 
 
 
 
 

 

CvTE minimumlijst

Syntaxis Grieks overzicht

GRIEKS

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie bij vormleer.

Syntaxis per onderdeel

 1. Congruentie
 2. Gebruik lidwoord
 3. Functies naamvallen
  1. Nominativus
  2. Genitivus
  3. Dativus
  4. Accusativus
 4. Gebruik voorzetsels
  1. met genitivus
  2. met dativus
  3. met accusativus
  4. met gen. èn acc.
  5. met gen, dat.. èn acc
 5. Gebruik van de infinitivus
 6. Gebruik van participium
 7. Gebruik van de modi
 8. Tijd en aspect
 9. Vraagzinnen
 10. Bijzinnen
  1. causale
  2. concessieve
  3. conditionele
  4. declaratieve
  5. finale
  6. relatieve
  7. temporele
 11. Ontkenningen