vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

"Lijst Stilistische en narratologische middelen minimumlijst Grieks CVTE"
De CVTE gaat ervan uit dat de kandidaten vertrouwd zijn met volgende stilistische en narratologische begrippen.

Narratologische begrippen Grieks

Alwetende verteller
Persoon die alle kennis van gebeurtenissen, achtergronden en afloop van het verhaal heeft en weet wat er in het innerlijk van de personages omgaat

Prospectie
Het inlassen van een handeling of mededeling die vooruitloopt op / een aankondiging is van iets dat in de toekomst gaat gebeuren (flash-forward)

- crhn gar KandaulV genesqai kakwj -
(Herodotus, Historiae 1, 8)
Vertaling: - het moest nu eenmaal slecht aflopen met Kandaules -

Raamvertelling
Verhaal dat als een kader één of meer andere verhalen omsluit

Odyssee: Het diner bij de Phaiaken als kader waarbinnen Odysseus zijn verhalen vertelt

Retrospectie
Het inlassen van een handeling of mededeling die terugwijst naar iets dat is gebeurd (flash-back)

oÙ men Ðte tode meizon œpi kakon ½ Ðte Kuklwy
e„lei ™ni sphŽ glafurJ kraterhfi bihfin:

(Homerus Odysse 12, 209-210)
Vertaling:
deze (aanwezige) ellende/ramp is zeker niet groter dan toen de Kykloop
ons in zijn gewelfde grot opsloot met krachtig geweld:

Ringcompositie
Opbouwprocédé dat erin bestaat een verhaal, een gedeelte ervan of enkele verzen in een gedicht als teksteenheid af te bakenen met (qua inhoud of formulering) naar elkaar verwijzende tekstelementen

'Andra moi ™nnepe, Mousa, ..... .
………………………………

..... qea, qugathr Dioj, e„pe kai ¹min.
(Homerus Odysse 1, 1 en 10)
Vertaling: Bezing mij de man, Muze, .......
...................................................
....... godin, dochter van Zeus, vertel (daarvan) ook ons.

Vertellerscommentaar
Het (terloops) leveren van commentaar op gebeurtenissen of personages door de auteur

aÙtîn gar sfeterVsin ¢tasqaliVsin Ñlonto,
nhpioi, ....
(Homerus Odyssee 1, 7-8 )
Vertaling:
want door hun eigen roekeloze daden kwamen zij om,
de dwazen,

Vertelperspectief
Het gezichtspunt van waaruit de auteur het verhaal presenteert

Verteltempo
De verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd

Versnelling: verteltijd is korter dan vertelde tijd

Vertraging: verteltijd is langer dan vertelde tijd

                     Verteltijd Tijd die gebruikt wordt om het verhaal te vertellen

                     Vertelde tijd De tijd die de (vertelde) gebeurtenissen in werkelijkheid in beslag nemen

 

Aanvullende begrippen voor Herodotus:

1. Epanalepsis

Het oppakken van het hoofdverhaal na een digressie (uitweiding) door (al dan niet woordelijke)
herhaling van een deel van het voorafgaande:

(.....) ™j Ð diexelqontej taÚthn ™j thn ™rhmon ¢pikonto. `H d' ™rhmoj aÜth ....... (.......)
'Epei çn Ð Dareioj
ºlqe ™j ton ™rhmon (......)
(......) todat ze, na hier doorheen getrokken te zijn,
in de woestijn aankwamen. Die woestijn nu ...... (.......)
Toen Darius dus
in de woestijn gekomen was (......)
(
Herodotus, Historiae, 4, 123-124)


2. Kop-staartconstructie.

Constructie waarbij een vervoegde vorm van het werkwwoord aan het einde van een zin ("de staart") aan het begin van de
volgende zin ("de kop") weer wordt opgenomen door een participiumvorm van hetzelfde werkwoord.

OØtoj dh çn Ð Kandaulhj ºrasqh thj ˜wutou gunaikoj, ™rasqeij de (....)
Die Candaules nu
werd verliefd op zijn eigen vrouw, en eenmaal verliefd (....)
(
Herodotus, Historiae 1.8)