vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

De telwoorden

De verbuiging van 1 t/m 4

M
V
O
 
M/V
O
M/V
O
N eƒj mia ˜n duw treij tria tettarej tettara
G ˜noj miaj ˜noj duoin
triwn
tettarwn
D ˜ni miv ˜ni duoin
trisi(n)
tettarsi(n)
A ˜na mian ˜n duw treij tria tettaraj tettara
             
De andere hoofdtelwoorden worden niet verbogen.
             
Als eƒj worden ook verbogen oÙdeij en mhdeij
Alleen de verbuiging van eƒj en oÙdeij en mhdiej behoren tot de minimumkennis!! Zie hier.

De hoofdtelwoorden

1 - 20
tientallen
honderdtallen+
eƒj mia ˜n
1
e„kosi(n)
20
˜katon
100
duo
2
triakonta
30
diakosioi
200
treij tria
3
tettarakonta
40
triakosioi
300
tettarej tettara
4
penthkonta
50
tetrakosioi
400
pente
5
˜xhkonta
60
pentakosioi
500
˜x
6
˜bdomhkonta
70
˜xakosioi
600
˜pta
7
Ñgdohkonta
80
˜ptakosioi
700
Ñktw
8
™nenhkonta
90
Ñktakosioi
800
™nnea
9
˜katon
100
™nakosioi
900
deka
10
 
 
˜ndeka
11
 
cilioi
1000
dwdeka
12
 
discilioi
2000
treij kai deka
13
 
triscilioi
3000
tettarej kai deka
14
 
tertrakiscilioi
4000
pentekaideka
15
 
pentakiscilioi
5000
˜kkaideka
16
 
˜xakiscilioi
6000
˜ptakaideka
17
 
 
Ñktwkaideka
18
 
murioi
10.000
™nneakaideka
19
 
dismurioi
20.000
e„kosi(n)
20
 
 
 
 
verbogen als: ƒeroj

Rangtelwoorden

prwtoj eerste
deuteroj tweede
tritoj, tritatoj derde
tetartoj vierde
pemptoj vijfde
˜ktoj zesde
˜bdomoj zevende
Ñgdooj achtste
™natoj negende
dekatoj tiende
™ndekatoj elfde
dwdekatoj twaalfde
tritoj kai dekatoj dertiende
etc.  
e„kostoj twintigste
   
verbogen als: deinoj