CE 2008
grieks
Plato
"Socrates: portret van
een veelzijdig Athener"
CE 2008 Plato
vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:wiebekoo;

het benodigde griekse font

de werktekst
deel 1
deel 2

te kennen
stijlfiguren


Plato 2008 vertaalhulp
 1. Apologie
  1. 20d6-21a9
  2. 21b1-21e1
  3. 21e2-22c8
  4. 22c9-23c1
  5. 39e1-40c4
  6. a 40c5-40e4
   b 40e4-41c7
  7. 41c8-42a5
 2. Phaedo
  1. 116a2-116d9
  2. 116e1-117c5
  3. 117c5-118a4
  4. 118a5-118a17
 3. Symposium
  1. 215a4-215d6
  2. 215d6-216c3
  3. 217a2-217e1
  4. 218b8-219d2
  5. 220c3-221c1
 4. Alcibiades I
  1. 129e3-130c4
  2. 130c5-131a1
  3. 131a2-131e11
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP PLATO 2008


Plato,Apologie 21e2 - 22c8

Bij een 1, 2 etc. achter een woord staat commentaar hier rechts.

175
180

185
190
195
Meta taut' oÙn ºdh ™fexhj Ïa, a„sqanomenoj 1 men kai lupoumenoj 1
kai dediwj 1 Ðti ¢phcqanomhn, Ómwj de ¢nagkaion ™dokei enai 2 to tou
qeou peri pleistou poieisqai: „teon oÙn, skopounti 3 ton crhsimon
t… legei, ™pi ¡pantaj touj ti dokountaj 4 e„denai, kai nh ton kuna,
ç 'Aqhnaioi - dei gar proj Ømaj t¢lhqh legein - Ã mhn ™gw
™paqon ti toiouton: men malista eÙdokimountej 4 ™doxan moi oligou
dein tou pleistou ™ndeeij enai zhtounti 3 kata ton qeon, ¢lloi de
dokountej fauloteroi ™pieikesteroi enai ¢ndrej proj to fronimwj
™cein. dei dh Ømin thn ™mhn planhn ™pideixai æsper ponouj tinaj
ponountoj ƒna moi kai ¢nelegktoj ¹ manteia genoito.

Meta gar touj politikouj Ïa ™pi touj poihtaj touj te twn tragJ-
diwn kai touj twn diqurambwn kai touj ¢llouj, æj ™ntauqa ™p'
aÙtofwrJ katalhyomenoj 5 ™mauton ¢maqesteron ™keinwn 6 Ñnta.
¢nalambanwn oÙn aÙtîn ta poihmata ¡ moi ™dokei malista
pepragmateusqai aÙto‹j, 8 dihrwtwn ¢n aÙtoÝj t… legoien,7 ƒn' ¡ma ti
kai manqanoimi 7 par' aÙtîn. a„scunomai oÙn Ømin e„pein, ç ¢ndrej,
t¢lhqh: Ómwj de ·hteon. æj ™poj gar e„pein Ñligou aÙtîn 6 ¡pantej
parontej ¢n beltion ™legon peri æn aÙtoˆ ™pepoihkesan. ™gnwn
oÙn kai peri twn poihtwn ™n ÑligJ touto, Ðti sofiv poioien ¡
poioien,7 ¡lla fusei tini kai ™nqousiazontej æsper qeomanteij
kai crhsmJdoi: kai gar oØtoi legousi men polla kai kala,
„sasin de oÙden æn legousi. toiouton ti moi ™fanhsan paqoj kai
poihtai peponqotej: kai ¡ma Æsqomhn aÙtîn dia thn poihsin
o„omenwn kai t¢lla sofwtatwn enai ¢nqrwpwn ¡ oÙk ºsan, ¢pÍa
oÙn kai ™nteuqen tJ aÙtù o„omenoj perigegonenai ñper kai twn
politikwn.

1. part. zonder lidw. in nom.
2.
a.c.i
3.
part. in dativus
4. part. met lidwoord
5.
part. futurum +/- æj
6. gen. comparationis
7. vervangende optativus (obliquus)
8. dat. auctoris