CE 2008
grieks
Plato
"Socrates: portret van
een veelzijdig Athener"
CE 2008 Plato
vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:wiebekoo;

het benodigde griekse font

de werktekst
deel 1
deel 2

te kennen
stijlfiguren


Plato 2008 vertaalhulp
 1. Apologie
  1. 20d6-21a9
  2. 21b1-21e1
  3. 21e2-22c8
  4. 22c9-23c1
  5. 39e1-40c4
  6. a 40c5-40e4
   b 40e4-41c7
  7. 41c8-42a5
 2. Phaedo
  1. 116a2-116d9
  2. 116e1-117c5
  3. 117c5-118a4
  4. 118a5-118a17
 3. Symposium
  1. 215a4-215d6
  2. 215d6-216c3
  3. 217a2-217e1
  4. 218b8-219d2
  5. 220c3-221c1
 4. Alcibiades I
  1. 129e3-130c4
  2. 130c5-131a1
  3. 131a2-131e11
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP PLATO 2008


Plato,Apologie 40c5 - 40e4

Bij een 1, 2 etc. achter een woord staat commentaar hier rechts.


75
80
85


'Ennohswmen de kai tVde æj pollh ™lpij ™stin ¢gaqon aÙtÕ enai.
duoin gar q¢teron ™stin teqnanai: À gar oƒon mhden enai mhde
a„sqhsin mhdemian mhdenoj ™cein ton teqnewta, À kata ta legomena
metabolh tij tugcanei oÙsa kai metoikhsij tV yucV tou topou tou
™nqende e„j ¢llon topon. kai e„te dh mhdemia a„sqhsij ™stin, ¢ll'
oƒon Øpnoj, ™peidan tij kaqeudwn mhd' Ñnar mhden Ðrv, qaumasion
kerdoj ¢n e„h Ð qanatoj: ™gw gar ¢n o„mai, ™i tina ™klexamenon deoi
tauthn thn nukta ™n Î oØtw katedarqen æste mhde Ñnar „dein, kai
taj ¢llaj nuktaj te kai ¹meraj 1 taj tou biou tou ˜autou ¢nti-
paraqenta tautV tV nukti deoi skeyamenon e„pein posaj ¢meinon
kai ¹dion ¹meraj kai nuktaj 1 tauthj thj nuktoj bebiwken ™n tJ
˜autou biJ, o„mai ¢n mh Ðti „diwthn tina, ¢lla ton megan basilea
eÙariqmhtouj ¢n eØrein aÙtÕn tautaj proj taj ¢llaj ¹meraj kai
nuktaj: e„ oÙn toiouton Ð qanatoj ™stin, kerdoj ™gwge legw: kai
gar oÙden pleiwn Ð paj cronoj fainetai oØtw dh enai À mia nux.

1. chiasme