CE 2008
grieks
Plato
"Socrates: portret van
een veelzijdig Athener"
CE 2008 Plato
vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:wiebekoo;

het benodigde griekse font

de werktekst
deel 1
deel 2

te kennen
stijlfiguren


Plato 2008 vertaalhulp
 1. Apologie
  1. 20d6-21a9
  2. 21b1-21e1
  3. 21e2-22c8
  4. 22c9-23c1
  5. 39e1-40c4
  6. a 40c5-40e4
   b 40e4-41c7
  7. 41c8-42a5
 2. Phaedo
  1. 116a2-116d9
  2. 116e1-117c5
  3. 117c5-118a4
  4. 118a5-118a17
 3. Symposium
  1. 215a4-215d6
  2. 215d6-216c3
  3. 217a2-217e1
  4. 218b8-219d2
  5. 220c3-221c1
 4. Alcibiades I
  1. 129e3-130c4
  2. 130c5-131a1
  3. 131a2-131e11
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP PLATO 2008


Plato,Phaedo 116a2 - 116d9

Bij een 1, 2 etc. achter een woord staat commentaar hier rechts.
40
45
50
55
60
65
Taut' e„pwn 1 ™keinoj men ¢nistato e„j o„khma ti æj lousomenoj,2
kai Ð Kritwn eƒpeto aÙtù, ¹maj d' ™keleue perimenein. periemenomen
oÙn proj ¹maj aÙtoÝj dialegomenoi 1 peri twn e„rhmenwn 3 kai ¢na-
skopountej
1, tote d' peri thj sumforaj diexiontej 1 Ðsh ¹min
gegonuia e„h, ¢tecnwj ¹goumenoi1 æsper patroj sterhqentej 1 diaxein
Ñrfanoi ton ™peita bion. ™peidh de ™lousato kai ºnecqh par' aÙtÕn
ta paidia - duo gar aÙtù 4 Øeij smikroi ºsan, eƒj de megaj - kai
o„keiai gunaikej ¢fikonto ™keinai, ™nantion Kritwnoj dia-
lecqeij
1 te kai ™pisteilaj 1 ¡tta ™bouleto, taj men gunaikaj kai
ta paidia ¢pienai ™keleusen, aÙtÕj de ¹ke par' ¹maj. kai Ãn
ºdh ™gguj ¹liou dusmwn: cronon gar polun dietriyen ™ndon.
'Elqwn 1 d' ™kaqezeto leloumenoj1 kai polla ¢tta meta tauta
dielecqh, kai ¹ken Ð twn ˜ndeka Øphrethj kai staj 1 par' aÙtÒn,
'W Swkratej, ™fh, katagnwsomai ge sou Ðper ¢llwn kata-
gignwskw
, Ðti moi calepainousi kai katarwntai ™peidan aÙto‹j
paraggeilw pinein to farmakon ¢nagkazontwn twn ¢rcontwn.5
se de ™gw kai ¢llwj ™gnwka ™n toutJ tJ cronJ gennaiotaton kai
prvotaton kai ¢riston ¢ndra Ñnta 6 twn pwpote deuro ¢fikomenwn,3
kai dh kai nun o„d' Ðti oÙk ™moi calepaineij, gignwskeij gar touj
a„tiouj, ¢lla ™keinoij. nun oÙn, o„sqa gar ¡ ºlqon ¢ggellwn,1 caire
te kai peirw æj ·vsta ferein ta ¢nagkaia. Kai ¡ma dakrusaj 7
metastrefomenoj 1 ¢pVei.
Kai Ð Swkrathj ¢nableyaj 1 proj aÙtÒn, Kai su, ™fh, caire, kai
¹meij tauta poihsomen. Kai ¡ma proj ¹maj, `Wj ¢steioj, ™fh, Ð
¢nqrwpoj: kai para panta moi ton cronon prosVei kai dielegeto
™niote kai Ãn ¢ndrwn lJstoj, kai nun æj gennaiwj me ¢podakruei.
¢ll' ¢ge dh, ç Kritwn, peiqwmeqa 8 aÙtù, kai ™negkatw tij to
farmakon, e„ tetriptai: e„ de mh, triyatw Ð ¢nqrwpoj.

1. part. zonder lidw. in nom.
2. part. futurum +/- æj
3.
part. met lidwoord
4. dat. possessivus
5.
gen. absolutus
6. acc. cum participio
7. aor. ingressivus
8. coni. adhortativus