CE 2008
grieks
Plato
"Socrates: portret van
een veelzijdig Athener"
CE 2008 Plato
vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:wiebekoo;

het benodigde griekse font

de werktekst
deel 1
deel 2

te kennen
stijlfiguren


Plato 2008 vertaalhulp
 1. Apologie
  1. 20d6-21a9
  2. 21b1-21e1
  3. 21e2-22c8
  4. 22c9-23c1
  5. 39e1-40c4
  6. a 40c5-40e4
   b 40e4-41c7
  7. 41c8-42a5
 2. Phaedo
  1. 116a2-116d9
  2. 116e1-117c5
  3. 117c5-118a4
  4. 118a5-118a17
 3. Symposium
  1. 215a4-215d6
  2. 215d6-216c3
  3. 217a2-217e1
  4. 218b8-219d2
  5. 220c3-221c1
 4. Alcibiades I
  1. 129e3-130c4
  2. 130c5-131a1
  3. 131a2-131e11
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP PLATO 2008


Plato,Apologie 41c8 - 42a5

Bij een 1, 2 etc. achter een woord staat commentaar hier rechts.
115
120
120
'Alla kai Ùmaj crh, ç ¢ndrej dikastai, eÙelpidaj enai proj ton
qanaton, kai ˜n ti touto dianoeisqai ¢lhqej, Ðti oÙk œstin ¢ndri
¢gaqJ kakon oÙden oÙte zwnti oÙte teleuthsanti, oÙde ¢meleitai
Øpo qewn ta toutou pragmata: oÙde ta ™ma nun ¢po tou aÙtomatou
gegonen, ¢lla moi dhlon ™sti touto, Ðti ºdh teqnanai kai
¢phllacqai pragmatwn beltion Ãn moi. dia touto kai ™me oÙdamou
¢petreyen to shmeion, kai ™gwge toij katayhfisamenoij mou kai
toij kathgoroij panu calepainw. kaitoi tautV tV dianoiv
kateyhfizonto mou kai kathgoroun, ¢ll' o„omenoi blaptein:
touto aÙto‹j ¢xion memfesqai. tosonde mentoi aÙtîn deomai: touj
Øeij mou, ™peidan ¹bhswsi, timwrhsasqe, ç ¢ndrej, taÙt¦ tauta
lupountej ¡per ™gw Ømaj ™lupoun, ™an Ømin dokwsi À crhmatwn À
¢llou tou poteron ™pimeleisqai À ¢rethj, kai ™an dokwsi ti enai
mhden Ñntej, Ñneidizete aÙto‹j æsper ™gw Ømin, Ðti oÙk ™pimelountai
æn dei, kai o„ontai ti enai Ñntej oÙdenoj ¢xioi. kai ™an tauta
poihte, dikaia peponqwj ™gw ™somai Øf' Ømwn aÙtÒj te kai Øeij.
¢lla gar ºdh æra ¢pienai, ™moi men ¢poqanoumenJ, Ømin de biw-
somenoij: Ðpoteroi de ¹mwn ™rcontai ™pi ¢meinon pragma, ¢dhlon
panti plhn À tJ qeJ.