CE 2008
grieks
Plato
"Socrates: portret van
een veelzijdig Athener"
CE 2008 Plato
vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:wiebekoo;

het benodigde griekse font

de werktekst
deel 1
deel 2

te kennen
stijlfiguren


Plato 2008 vertaalhulp
 1. Apologie
  1. 20d6-21a9
  2. 21b1-21e1
  3. 21e2-22c8
  4. 22c9-23c1
  5. 39e1-40c4
  6. a 40c5-40e4
   b 40e4-41c7
  7. 41c8-42a5
 2. Phaedo
  1. 116a2-116d9
  2. 116e1-117c5
  3. 117c5-118a4
  4. 118a5-118a17
 3. Symposium
  1. 215a4-215d6
  2. 215d6-216c3
  3. 217a2-217e1
  4. 218b8-219d2
  5. 220c3-221c1
 4. Alcibiades I
  1. 129e3-130c4
  2. 130c5-131a1
  3. 131a2-131e11
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP PLATO 2008


Plato,Phaedo 116e1 - 117c5

Bij een 1, 2 etc. achter een woord staat commentaar hier rechts.


70
75

80
85
90
95
Kai Ð Kritwn, 'All' o„mai, ™fh, ™gwge ç Swkratej, ™ti ¹lion enai
™pi toij Ñresin kai oÙpw dedukenai. kai ¡ma o„da kai ¢llouj
panu Ñye pinontaj, ™peidan paraggelqV aÙto‹j, deipnhsantaj te
kai piontaj mala, kai suggenomenouj g' ™niouj æn ¢n tucwsin
™piqumountej, ¢lla mhden ™peigou: ™ti gar ™gcwrei.
Kai Ð Swkrathj, E„kotwj ge, ™fh, ç Kritwn, ™keinoi te tauta
poiousin, oÙj su legeij - o„ontai gar kerdainein tauta poihsantej -
kai ™gwge tauta e„kotwj poihsw: oÙden gar o„mai kerdainein
Ñligon Østeron piwn ¢llo ge ½ gelwta Ñflhsein par' ™mautJ,
glicomenoj tou zhn kai feidomenoj oÙdenoj ™ti ™nontoj. ¢ll' „qi,
™fh, peiqou kai mh ¢llwj po…ei.

Kai Ð Kritwn ¢kousaj ™neuse tJ paidi plhsion ˜stwti. kai Ð paij
™xelqwn kai sucnon cronon diatryaj ¹ken ¢gwn ton mellonta
dwsein to farmakon, ™n kuliki feronta tetrimmenon. „dwn de Ð
Swkrathj ton ¢nqrwpon, E„en, ™fh, ç beltiste, su gar toutwn
™pisthmwn, t… crh poiein;
OÙden ¢llo, ™fh, À pionta periienai, ˜wj ¢n sou baroj ™n toij
skelesi genhtai, ™peita katakeisqai: kai oØtwj aÙtÕ poihsei.
Kai ¡ma çrexe thn kulika tJ Swkratei.
Kai Ðj labwn kai mala ƒlewj, ç 'Ecekratej, oÙden tresaj oÙde
diafqeiraj oÙte tou crwmatoj oÙte tou proswpou, ¢ll' æsper
e„wqei taurhdon Øpobleyaj proj ton ¢nqrwpon, T… legeij, ™fh, peri
toude tou pwmatoj proj to ¢pospeisai tini; ™xestin À ;
Tosouton, ™fh, ç Swkratej, tribomen Ðson o„omeqa metrion enai
piein.
Manqanw, Ã d' Ðj: ¢ll' eÙcesqai ge pou toij qeoij ™xesti te kai crh,
thn metoikhsin thn ™nqende ™keise eÙtuch genesqai: ¡ dh kai ™gw
eÙcomai te kai genoito tautV. Kai ¡m' e„pwn tauta ™piscomenoj kai
mala eÙcerwj kai eÙkolwj ™xepien.