CE 2008
grieks
Plato
"Socrates: portret van
een veelzijdig Athener"
CE 2008 Plato
vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:wiebekoo;

het benodigde griekse font

de werktekst
deel 1
deel 2

te kennen
stijlfiguren


Plato 2008 vertaalhulp
 1. Apologie
  1. 20d6-21a9
  2. 21b1-21e1
  3. 21e2-22c8
  4. 22c9-23c1
  5. 39e1-40c4
  6. a 40c5-40e4
   b 40e4-41c7
  7. 41c8-42a5
 2. Phaedo
  1. 116a2-116d9
  2. 116e1-117c5
  3. 117c5-118a4
  4. 118a5-118a17
 3. Symposium
  1. 215a4-215d6
  2. 215d6-216c3
  3. 217a2-217e1
  4. 218b8-219d2
  5. 220c3-221c1
 4. Alcibiades I
  1. 129e3-130c4
  2. 130c5-131a1
  3. 131a2-131e11
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP PLATO 2008


Plato,Symposium 217a2 - 217e1

Bij een 1, 2 etc. achter een woord staat commentaar hier rechts.70
75
80
85
90

`Hgoumenoj de aÙtÕn ™spoudakenai ™pi tV ™mV ærv ˜rmaion
¹ghsamhn enai kai eÙtuchma ™mon qaumaston, æj Øparcon moi
carisamenJ Swkratei pant' ¢kousai Ðsaper oØtoj Ædei: ™fronoun
gar dh ™pi tV ærv qaumasion Ðson. tauta oÙn dianohqeij, pro
tou oÙk e„wqwj ¢neu ¢kolouqou monoj met' aÙtoà gignesqai, tote
¢popempwn ton ¢kolouqon monoj sunegignomhn - dei gar proj Ømaj
panta t¢lhqh e„pein: ¢lla prosecete ton noun, kai e„ yeudomai,
Swkratej, ™xelegce - sunegignomhn gar, ç ¢ndrej, monoj monJ, kai
òmhn aÙtika dialexesqai aÙtÒn moi ¡per ¢n ™rasthj paidikoij
™n ™rhmiv dialecqeih, kai ™cairon. toutwn d' mala ™gigneto
oÙden, ¢ll' æsper e„wqei dialecqeij ¢n moi kai sunhmereusaj
òceto ¢piwn. meta tauta suggumnazesqai proukaloumhn aÙtÕn
kai sunegumnazomhn, æj ti ™ntauqa peranwn. sunegumnazeto oÙn moi
kai prosepalaien pollakij oÙdenoj parontoj: kai t… dei legein;
oÙden gar moi pleon Ãn. ™peidh de oÙdamV tautV ¹nuton, ™doxe moi
™piqeteon enai tJ ¢ndri kata to karteron kai oÙk ¢neteon, ™peidh-
per ™nekeceirhkh, ¢lla „steon ºdh t… ™sti to pragma. prokaloumai
dh aÙtÕn proj to sundeipnein, ¢tecnwj æsper ™rasthj paidikoij
™pibouleuwn. kai moi oÙde touto tacu Øphkousen, Ómwj d' oÙn cronJ
™peisqh. ™peidh de ¢fiketo to prwton, deipnhsaj ¢pienai ™bouleto.
kai tote men a„scunomenoj ¢fhka aÙtÒn: aÙqij d' ™pibouleusaj,
™peidh ™dedeipnhkemen dielegomhn ¢ei porrw twn nuktwn, kai ™peidh
™bouleto ¢pienai, skhptomenoj Ðti Ñye e„h, proshnagkasa aÙtÕn
menein, ¢nepaueto oÙn ™n tV ™comenV ™mou klinV, ™n Åper ™deipnei, kai
oÙdeij ™n tJ o„khmati ¢lloj kaqhuden À ¹meij.