CE 2003
grieks
Homeros
"op weg naar huis"
CE 2003
het benodigde griekse font
Homerus 2003 vertaalhulp
 1. Prooimion
  a
  ,1-10
 2. De Lotoseters
  i, 82 - 104
 3. Aiolos
  1. k, 1 - 27
  2. k, 28 - 55
  3. k, 56 - 76
 4. De Laistrygonen
  k,
  77 - 132
 5. Kirke
  1. k, 133 - 143
  2. k, 187 - 207
  3. k, 208 - 243
  4. k, 244 - 273
  5. k, 274 - 306
  6. k, 307 - 374
  7. k, 375 - 399
 6. Skylla en Charybdis
  1. m, 201 - 259
 7. De runderen van Helios
  1. m, 260 - 303
  2. m, 304 - 326
  3. m, 327 - 365
  4. m, 366 - 396
  5. m, 397 - 419
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Hormerus
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP HOMEROS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

De runderen van Helios, Odyssee XII, 304 - 326

Op het eiland

305
310
315
320
325
aÙtar ™pei ·' Ñmosan te teleuthsan te ton Ñrkon,
sthsamen ™n limeni glafurJ eÙergea nha
¢gc' Ødatoj glukeroio kai ™xapebhsan ˜tairoi
nhoj, ™peita de dorpon ™pistamenwj tetukonto.
aÙtar ™pei posioj kai ™dhtuoj ™x ™ron ˜nto,
mnhsamenoi dh ™peita filouj ™klaion ˜tairouj,
oØj ™fage Skullh glafurhj ™k nhoj ˜lousa:
klaiontessi de toisin ™phluqe nhdumoj Øpnoj.
ºmoj de trica nuktoj œhn, meta d' ¢stra bebhkei,
çrsen œpi zaihn ¢nemon nefelhgereta Zeuj
lailapi qespesiV, sun de nefeessi kaluye
gaian Ðmou kai ponton: Ñrwrei d' oÙranoqen nux.
ºmoj d' ºrigeneia fanh ·ododaktuloj 'Hwj,
nha men Ðrmisamen, koilon speoj e„serusantej:
™nqa d' œsan Numfewn kaloi coroi ºde qowkoi.
kai tot' ™gwn ¢gorhn qemenoj meta muqon ™eipon:
'' ç filoi, ™n gar nhŽ qoV brwsij te posij te
œstin, twn de bown ¢pecwmeqa, mh ti paqwmen:
deinou gar qeou aƒde boej kai „fia mhla,
'Helioio, Ðj pant' ™porv kai pant' ™pakouei.''
æj ™famhn, toisin d' ™pepeiqeto qumoj ¢ghnwr.
mhna de pant' ¢llhktoj ¢h Notoj, oÙde tij ¢lloj
gignet' ™peit' ¢nemwn, e„ mh EÙroj te Notoj te.