CE 2003
grieks
Homeros
"op weg naar huis"
CE 2003
het benodigde griekse font
Homerus 2003 vertaalhulp
 1. Prooimion
  a
  ,1-10
 2. De Lotoseters
  i, 82 - 104
 3. Aiolos
  1. k, 1 - 27
  2. k, 28 - 55
  3. k, 56 - 76
 4. De Laistrygonen
  k,
  77 - 132
 5. Kirke
  1. k, 133 - 143
  2. k, 187 - 207
  3. k, 208 - 243
  4. k, 244 - 273
  5. k, 274 - 306
  6. k, 307 - 374
  7. k, 375 - 399
 6. Skylla en Charybdis
  1. m, 201 - 259
 7. De runderen van Helios
  1. m, 260 - 303
  2. m, 304 - 326
  3. m, 327 - 365
  4. m, 366 - 396
  5. m, 397 - 419
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Hormerus
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP HOMEROS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Aiolos, Odyssee X, 28 - 55

Op weg naar huis


30
35
40
45
50
55
™nnhmar men Ðmîj pleomen nuktaj te kai ¹mar,
tV dekatV d' ºdh ¢nefaineto patrij ¢roura,
kai dh purpoleontaj ™leussomen ™gguj ™ontaj.
™nq' ™me men glukuj Øpnoj ™phluqe kekmhwta:
a„ei gar poda nhoj ™nwmwn, oÙde tJ ¢llJ
dwc' ˜tarwn, ƒna qasson ƒkoimeqa patrida gaian:
d' ˜taroi ™peessi proj ¢llhlouj ¢goreuon,
kai m' ™fasan cruson te kai ¢rguron o„kad' ¢gesqai,
dwra par' 'Aiolou megalhtoroj `Ippotadao:
æde de tij e„pesken „dwn ™j plhsion ¢llon:
'' ç popoi, æj Ðde pasi filoj kai timioj ™stin
¢nqrwpoij, Ðtewn te polin kai gaian ƒkhtai,
polla men ™k Troihj ¢getai keimhlia kala
lhŽdoj: ¹meij d' aÙte Ðmhn Ðdon ™ktelesantej
o„kade nissomeqa keneaj sun ceiraj ™contej.
kai nun tad' ™dwke carizomenoj filothti
A„oloj. ¢ll' ¢ge qasson „dwmeqa Ðtti tad' ™stin,
Ðssoj tij crusoj te kai ¢rguroj ¢skJ ™nestin. ''
æj ™fasan, boulh de kakh nikhsen ˜tairwn:
¢skon men lusan, ¢nemoi d' ™k pantej Ðrousan,
touj d' a„y' ¡rpaxasa feren pontonde quella
klaiontaj, gaihj ¥po patridoj: aÙtar ™gw ge
™gromenoj kata qumon ¢mumona mermhrixa
ºe peswn ™k nhoj ¢pofqimhn ™ni pontJ,
º ¢kewn tlaihn kai ™ti zwoisi meteihn.
¢ll' ™tlhn kai ™meina, kaluyamenoj d' ™ni nhŽ
keimhn: d' ™feronto kakV ¢nemoio quellV
aÙtij ™p' A„olihn nhson, stenaconto d' ˜tairoi.