grieks
Homeros
Odysseus en Nausikaä
 
het benodigde griekse font
Homerus Nausikaä vertaalhulp
 1. Prooimion
  a
  ,1-10
  a, 11-21
 2. Nausikaä (a)
  z, 1-41
 3. Nausikaä (b)
  z, 48-84
 4. Nausikaä (c)
  z, 85-109

 

grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Hormerus
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: Wiebe Koopmans

VERTAALHULP HOMEROS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Odyssee Beginsituatie I, 11 - 21

 
15
20
'Enq' ¢lloi men pantej, Ðsoi fugon a„pun Ñleqron
o„koi ™san, polemon te pefeugotej ºde qalassan:
ton d' oƒon, nostou kecrhmenon ºde gunaikoj,
numfh potni' ™ruke, Kaluyw, d‹a qeawn,
™n spessi glafuroisi, lilaiomenh posin enai.
'All' Ðte dh ™toj ºlqe periplomenwn ™niautwn,
tJ ™peklwsanto qeoi o„konde neesqai
e„j 'Iqakhn, oÙd' ™nqa pefugmenoj ºen ¢eqlwn,
kai meta oƒsi filoisi. Qeoi d' ™leairon ¡pantej
nosfi Poseidawnoj: Ð d' ¢spercej meneainen
¢ntiqeJ 'OdushŽ, paroj ¹n gaian ƒkesqai.

werkvertaling