Gebruik van het lidwoord

Het gebruik van het lidwoord in het Grieks komt meestal overeen met het Nederlands. Het Grieks kent echter geen onbepaald lidwoord, dus als er in het Grieks geen lidwoord moet je (meestal) een onbepaald lidwoord gebruiken (ev) of geen lidwoord (mv). bijv: Ð stratiwthj = de soldaat, oƒ stratiwtai = de soldaten, maar stratiwthj = een soldaat, stratiwtai = soldaten.
(NB: Homeros kent nog niet gebruik van het lidwoord als zodanig! zie hier.)
De volgende gevallen echter vragen speciale aandacht:
 • Het lidwoord kan ook wel als bezittelijk voornaamwoord vertaald worden
  • thj gunaikoj = van zijn vrouw
 • Het naamwoordelijk deel van het gezegde (of een predicatief gebruikt woord) heeft nooit een lidwoord
  • naamwoordelijk deel:
   • nux ¹ ¹mera ™geneto = de dag werd nacht
  • predicatief gebruikt (vooral bij werkwoorden die betekenen: (ver)kiezen, (be)noemen. houden voor, aanstellen, maken tot met dubbele acc.)
   • aƒrountai aÙtÕn strathgon = zij kiezen hem tot aanvoerder
   • ™cei taj tricaj makraj = hij draagt zijn haren lang (maar kijk ook hieronder!)
 • plaatsing van het lidwoord bij attributief (bijvoeglijk) gebruik van adiectiva, genitivi, voorzetselgroep, bijwoord(elijke) bepaling. Voor lidwoord bij participia klik hier.
  • de regel is: bij attributief gebruik staat woord(groep) of tussen het lidwoord en het nomen of achter het nomen met herhaling van het lidwoord.
   • ™cei taj makraj tricaj of taj tricaj taj makraj = hij heeft lange haren
   • Ð dikaioj ¢nhr of Ð ¢nhr Ð dikaioj = de rechtvaardige man
   • Ð twn 'Aqhnaiwn dhmoj of Ð dhmoj Ð twn 'Aqhnaiwn = het volk van de Atheners
   • oƒ ™n tV polei ¢nqrwpoi trecousin of oƒ ¢nqrwpoi oƒ ™n tV polei trecousin = de mensen in de stad rennen. (niet: de mensen rennen in de stad!!)
   • Ð nun basileuj = de huidige koning
 • verschil van betekenis door plaatsing lidwoord bij:
  • paj
   • zonder lidwoord bij paj en nomen: in ev = elk(e) ; in mv. = alle
    • pasa polij of polij pasa = elke stad
    • pasai poleij = alle steden
   • met lidwoord voor paj of nomen: in ev: (ge)heel ; in mv. = alle, al de
    • pasa ¹ polij of ¹ polij pasa = heel de stad, de stad in haar geheel
    • ¹ pasa polij = de hele stad
    • pantej oƒ ¢nqrwpoi of oƒ ¢nqrwpoi pantej = al de mensen
    • oƒ pantej ¢nqrwpoi = de hele mensheid
  • ¢lloj
   • zonder lidwoord ervoor: = ander
    • ¢llh cwra = een ander land
   • met lidwoord = de rest, de overige
    • ¹ ¢llh cwra = de rest van het land
  • mesoj (en woorden die een uiterste aanduiden)
   • zonder lidwoord ervoor = het midden van (de top van, het uiteinde van)
    • mesh ¹ nhsoj = het midden van het eiland
   • met lidwoord ervoor = middelste (hoogste , uiterste)
    • ¹ mesh nhsoj = het middelste eiland
 • overige bijzonderheden
  • bij (eigen)namen heeft het Grieks vaak het lidwoord; soms met de gedachte "bekende"
   • Ð Swkrathj = (de bekende) Sokrates
   • ¹ 'Attikh = Attika
  • in algemene zegswijzen gebruikt het Grieks een lidwoord, wij meestal niet:
   • dei ton paida timan ton presbuteron = het is nodig dat kinderen ouderen respecteren of een jongere dient een oudere te respecteren
  • Ð men .... Ð de ; oƒ men .... oƒ de ; Ð de (en andere lidwoorden zonder substantief)
   • Ð men .... Ð de = de een .... de ander
    • Ð men grafei, Ð de ™pilegei = de een schrijft, de ander leest
   • oƒ men .... oƒ de = sommigen .... anderen
    • oƒ men pareisin, oƒ de oÙ = sommigen zijn er, anderen niet
   • Ð de (en andere lidwoorden zonder substantief) = "en hij, maar hij"etc.
    • Ð d' e„pen = en/maar hij zei
  • substantivering: het lidwoord kan van bijna alles een substantief maken
   • oƒ ¢gaqoi = de goeden
   • ta kaka = de rampen
   • oƒ nun = de mensen van nu / tegenwoordig
   • ta spoudeuestera = de meer serieuze aangelegenheden
   • to nikan = het overwinnen
   • ¢rcei tou grafein biblion = hij begint met het schrijven van een brief
   • oƒ ™f' ¹mwn = onze tijdgenoten
   • ta proj ton polemon = de oorlogsvoorbereidingen
   • Ð legwn = de spreker (zie ook: ptcp )
  • Ð + gen. = de zoon van