het gebruik van participia in het grieks

Partcipia zonder een lidwoord er direct voor in de genitivus (absolutus)
Klik hier voor uitleg over het hele participiumgebruik
Klik hier voor de vormen van de participia
Klik hier voor tijd/aspect participia

Voorbeelden

 1. het ptcp staat in de genitivus zonder een lidwoord direct ervoor en het hoort bij een ander woord in de genitivus: genitivus absolutus :het vormt een bijzin van omstandigheid en staat los van de kernzin.
 2. Vertaling:
  1. part. praes.: gelijktijdig begin met het voegwoordje "terwijl" maak van het nomen in de gen. onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm.
   1. ¢nagkazontwn twn ¢rcontwn = terwijl/omdat de archonten ertoe dwingen (Plato Phaedo)
   2. (aÙtwn) ™n tV gV menontwn = terwijl zij op het land blijven/wachten (Eur. Troi. 76)
  2. part. perf..: gelijktijdig begin met het voegwoordje "terwijl, toen" maak van het nomen in de gen. onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm.
   1. (aÙthj) puri katVqalwmenhj = toen/nu (Troje) door vuur afgebrand was/is (Eur. Troi. 373)
   2. gunaikoj ... ˜koushj lelVsmenhj = terwijl zij vrijwillig meegenomen was (Eur. Troi. 60)
  3. part. aor.: voortijdig begin met het voegwoordje "nadat" maak van het nomen in de gen. onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm.
 3. de voorbeelden:
  1. Cronou de oÙ pollou dielqontoj = Na korte tijd (lett. "toen er niet veel tijd verstreken was".) (Her. I,8)
  2. „oushj thj gunaikoj ™j thn koithn = toen/omdat de vrouw naar het bed ging. (Her. I,10)
  3. nuktoj genomenhj = toen het nacht geworden was (Her. I,12)
  4. ¢napauomenou Kandaulew = toen Kandaules lag te slapen (Her. I,12)