het gebruik van participia in het grieks

Partcipia met een lidwoord er direct voor (attributief gebruikt).
Klik hier voor uitleg over het hele participiumgebruik
Klik hier voor de VORMEN van de participia
Klik hier voor tijd/aspect participia

Voorbeelden

 1. er staat een lidwoord direct voor het ptcp: dan kun je het alsvolgt vertalen:
  1. letterlijk
   1. ton legonta = lett. de zeggende = de zegsman (Plato Apol)
   twn parontwn = van de aanwezigen (Plato Apol)
  2. als zelfstandig naamwoord
   1. oÙ nomizomena = onbehoorlijke dingen (Her. I,11)
   2. ta legomena = haar woorden (Her. I,11)
  3. als betrekkelijke bijzin: eerst betr. vnmw. dan ptcp al persoonsvorm:
   1. (tina) twn dokountwn = (iemand) van hen die menen (Plato Apol)
   2. touj ti dokountaj e„denai = degenen die menen iets te weten (Plato Apol)
   3. peri twn e„rhmenwn = over de dingen die gezegd waren (Plato Phaedo)
   4. twn ... ¢fikomenwn = van degenen die ... gekomen zijn (Plato Phaedo)
   5. ta genomena = de dingen, die gebeurd zijn (Her. I, 0)
   6. thj ¢noigomenhj qurhj = (achter) de deur die <gewoonlijk> geopend wordt (Her. I,9)
   7. to poihqen = dat, wat gedaan is (Her. I,10)
   8. twn prhcqentwn = van de dingen die gedaan zijn (Her. I,11)
   9. duwn Ðdwn parousewn = van de twee wegen die er zijn (Her. I,11)
   10. ton tauta bouleusanta = (hij), die die dingen bedacht heeft (Her. I, 11)
   11. ton ™me gumnhn qehsamenon ..kai poihsanta= (jij) die mij naakt gezien hebt ... en gedaan hebt (Her. I,11)

 

Klik hier voor uitleg over het hele participiumgebruik
Klik hier voor de VORMEN van de participia
Klik hier voor tijd/aspect participia
 1. er staat geen lidwoord direct voor maar congrueert met een woord of uitdrukking die geen lidwoord heeft, dan kun je alsvolgt vertalen:
  1. betrekkelijke bijzin:
   1. ta men .... ta de .....¢podecqenta = de dingen die deels .... deels.....verricht zijn (Her. I,8)
   2. Gughj ......¢reskomenoj malista = Gyges,....,die het meest bij hem in de smaak viel (Her. I,8)
  2. als bijstelling:
Klik hier voor uitleg over het hele participiumgebruik
Klik hier voor de vormen van de participia
Klik hier voor tijd/aspect participia