studiehulp:
heb je al dit griekse font gedownload en geïnstal-leerd in windows\fonts directory? Zonder dat kun je de Griekse tekst niet lezen!!

herodotos 2002
homeros 2003
euripides2004
homeros 2006
euripides2007

basiskennis
vormleer
syntaxis


stamtijden:
complete lijst
aoristi
futura

perfecta

 

 

vereiste basiskennis
grieks
stamtijden
onregelmatige aoristi

lijst onregelmatige aoristi grieks bekend verondersteld op CE

aoristus praesens betekenis
ºgagon ¢gw leiden, voeren
eƒlon
Åreqhn
aƒrew nemen; (med.) kiezen
(ºkousa)
ºkousqhn
¢kouw horen
¢phllaghn ¢pallattomai weggaan, zich verwijderen
¢peqanon ¢poqnVskw sterven
¢pwlesa

¢pwlomhn
¢pollumi

¢pollumai
te gronde richten, doden te gronde gaan,
omkomen
¢fikomhn ¢fikneomai aankomen, bereiken
™bhn bainw gaan
™balon
™blhqhn
ballw werpen, treffen
™boulhqhn boulomai (graag) willen
™genomhn gignomai geboren worden, worden, gebeuren
™gnwn
™gnwsqhn
gignwskw inzien, leren kennen
™dehse
™dehqhn
dei (impers.) deomai het is nodig. nodig hebben; vragen, verzoeken
(diefqeira) diefqarhn (diafqeirw) diafqeiromai (te gronde richten.)
te gronde gaan, omkomen
™dwka didwmi geven
™doxa
™doxe
dokew
dokei (impers.)
menen, schijnen.
het schijnt (goed) toe
™dun duomai duiken, ondergaan (zon)
ºlasa ™launw voortdrijven
˜spomhn ˜pomai volgen
ºlqon ™rcomai gaan, komen
ºromhn ™rwtaw vragen
™fagon ™sqiw eten
hØron
hØreqhn
eØriskw vinden
™scon (ik kreeg) ™cw hebben, houden
Øpescomhn Øpiscneomai beloven
¹ka ƒhmi laten gaan, zenden
™sthn ƒstamai gaan staan, blijven staan
™kalesa
™klhqhn
kalew roepen, noemen
™lacon lagcanw (ver)krijgen
™labon
™lhfqhn
lambanw nemen; krijgen
™laqon lanqanw verborgen zijn
e„pon
™rrhqhn
legw zeggen, spreken
(sunelexa) suneleghn sullegw verzamelen
™lipon leipw verlaten, achterlaten
™manhn mainomai waanzinnig zijn
™maqon manqanw leren, kennen, begrijpen
™mnhsqhn mimnhskomai zich herinneren
çmosa Ñmnumi zweren
e„don
çfqhn
Ðraw zien
™paqon pascw lijden, ondervinden
™piqomhn peiqomai gehoorzamen, geloven
™pion pinw drinken
™peson piptw vallen
™puqomhn punqanomai vernemen, vragen
™temon temnw snijden
™qhka ™teqhn tiqhmi leggen, plaatsen
™tekon tiktw voortbrengen, baren
™trapon
™traphn
trepw wenden, keren, op de vlucht jagen
™qreya
™trafhn
trefw (op)voeden, grootbrengen
™dramon trecw rennen
™tucon tugcanw krijgen, treffen
™fanhn fainomai schijnen, blijken
ºnegkon
ºnecqhn
ferw dragen, brengen
™fugon feugw vluchten
™fun fuomai groeien
™carhn cairw blij zijn, zich verheugen