hoofdtelwoorden

1 - 20
tientallen
honderdtallen+
eƒj mia ˜n
1
e„kosi(n)
20
˜katon
100
duo
2
triakonta
30
diakosioi
200
treij tria
3
tettarakonta
40
triakosioi
300
tettarej tettara
4
penthkonta
50
tetrakosioi
400
pente
5
˜xhkonta
60
pentakosioi
500
˜x
6
˜bdomhkonta
70
˜xakosioi
600
˜pta
7
Ñgdohkonta
80
˜ptakosioi
700
Ñktw
8
™nenhkonta
90
Ñktakosioi
800
™nnea
9
˜katon
100
™nakosioi
900
deka
10
 
 
˜ndeka
11
 
cilioi
1000
dwdeka
12
 
discilioi
2000
treij kai deka
13
 
triscilioi
3000
tettarej kai deka
14
 
tertrakiscilioi
4000
pentekaideka
15
 
pentakiscilioi
5000
˜kkaideka
16
 
˜xakiscilioi
6000
˜ptakaideka
17
 
 
Ñktwkaideka
18
 
murioi
10.000
™nneakaideka
19
 
dismurioi
20.000
e„kosi(n)
20
 
verbogen als: ƒeroj
verbuiging
 
 
Rangtelwoorden
prwtoj eerste
deuteroj tweede
tritoj, tritatoj derde
tetartoj vierde
pemptoj vijfde
˜ktoj zesde
˜bdomoj zevende
Ñgdooj achtste
™natoj negende
dekatoj tiende
™ndekatoj elfde
dwdekatoj twaalfde
tritoj kai dekatoj dertiende
etc.  
e„kostoj twintigste
   
verbogen als: deinoj
   
   
M
F
N
 
M/F
N
M?F
N
N eƒj mia ˜n duo treij tria tettarej tettara
G ˜noj miaj ˜noj duoin
triwn
tettarwn
D ˜ni miv ˜ni duoin
trisi(n)
tettarsi(n)
A ˜na mian ˜n duo treij tria tettaraj tettara
             
De andere hoofdtelwoorden worden niet verbogen.
             
Als eƒj worden ook verbogen oÙdeij en mhdeij