Vraagzinnen

 • Directe vraagzinnen:
  • eenledige vraagzinnen worden ingeleid door:
   • vragend voornaamwoord
   • vragend pronomen correlativum
   • vragend adverbium correlativum
   • vraagpartikels:
   • geen verwacht antwoord, geeft aan dat het vraag is: onvertaald:
    • «ra.....; «ra safwj legw; = spreek ik duidelijk?
    • Ã.....; Ã boulei; = wil je het?
   • verwachte antwoord is: ja, vertaling: (soms) niet?, toch wel?
    • «r' oÙ...; «r' oÙ kalwj legousin; = spreken zij niet mooi? zij spreken toch mooi?
    • oÙ...; oÙ ¢timon ™stin; = is het niet eerloos? het is toch eerloos?
    • oÜkoun....; oÜkoun tod' ™stin deinon; = is dat niet verschrikkelijk?, dat is toch verschrikkelijk?
    • oÙkoàn .... (concluderend): dus (is het) toch: oÙkoàn Ðmologoumeqa .....; = zijn we het niet ervover eens dat, we zijn het er dus over eens dat ...?
   • verwachte antwoord: nee: vertaling: wel?, toch niet?
    • «ra mh ....; «ra mh fobei; = je bent toch niet bang?
    • mîn ....; mîn ¢lgoj ™ceij; = je hebt toch geen pijn?
  • tweeledige vraagzinnen worden ingeleid door:
   • poteron , potera ...... ½ = ...... of
   • ......... ½ = ....... of
  • Let op:
   • oÜkoun....; = niet..?, toch wel?
   • oÙkoàn ... = concluderend: dus, toch?
 • Indirecte (afhankelijke) vraagzinnen:
  • tijd en modi als in directe vragen, alleen na historische tijden kan ook de optativus obliquus gebruikt worden.