basiskennis
grieks
basiskennis
vormleer grieks
heb je al dit griekse font gedownload en geïnstal-leerd in windows\fonts directory?
basiskennis Grieks
verplicht volgens CEVO:

A: te kennen stijlfiguren:
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: a-c, d-m, n-z
stilistica extra epos
narratologische begrippen

B: Metrum en Scanderen
C: grammatica per onderdeel:
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
werkwoorden
en stamtijden:

Minimumlijst GRIEKS Vormleer

Hieronder staan de onderdelen van de grammatica (vormleer) opgesomd, zoals ze voorkomen op de minimumlijst Grieks van het CEVO (Commissie Eindexamen Voortgezet Onderwijs).

Onderwerpen voorzien van een staan niet in de minimumlijst Grieks !!

Zelfstandige naamwoorden :

Kennen de verbuiging / uitgangen (inclusief vocativus) van:

Bijvoeglijke naamwoorden M+V+O

Kennen de verbuiging / uitgangen: van de volgende types
 • de -a / -o stammen : deinoj, makroj (3 uitgangen) ; ™ndoxoj (twee uitgangen);
 • de medeklinkerstammen :swfrwn; paj ( = ptcp aor A;) ˜kwn ( = ptcp pr A;)
  • inclusief: poluj (bij Hom.) (bij Her.) ; megaj;
  • inclusief type ¹duj en het type yeudhj (exclusief samentrekking tot -a, zoals Øgia)
  • niet de types: . calkouj; ¢rgurouj; melaj;
 • de vorming en verbuiging van de vergrotende en overtreffende trap:
  • op: -(es)teroj ; -(es)tatoj.
  • op -(i)wn ; -(i)stoj (niet de samengetrokken vormen!)
  • inclusief: ¹ttwn - kreittwn, kratistoj - beltiwn, beltistoj - ¢meinwn, ¢ristoj - meizwn, megistoj - pleiwn, pleistoj

Bijwoorden

·       vorming: op  -wj. ook wordt de acc. ev. O; gebruikt: zoals mega
·       vergrotende trap =: acc. ev. O
·       overtreffende trap = : acc. mv. O
        de vormen : mala, mallon, malista - ¹kista
·     

Telwoorden:

·       verbuiging van ˜ij, oÙdeij, mhdeij ; de hoofdtelwoorden

Voornaamwoorden:

·       persoonlijke: ( ™gw, ¹meij; su, Ømeij)
·       aÙtoj ; Ð aÙtoj
·       bezittelijke: ( ™moj, soj, ¹meteroj, Ømeteroj)
·       aanwijzende: ( Ðde, oØtoj, ™keinoj) zonder deiktische i.
·       betrekkelijke: Ðj; Ðstij.
·       vragende:( t…j, t….)
·       onbepaalde: ( tij, ti, oÙdeij, mhdeij)
·       wederkerige: ( ˜mautou, s(e)autou, ˜autou (Her.) )
        correlativa: ( oƒoj, Ðsoj, etc.)
·       pronomen reciprocum: ( ¢llhlwn)

Het verbum

Algemeen:
· De vorming en vervoeging/verbuiging van:
 • actief, medium en passief
 • de uitgang -V voor de indicativus 2e pers. ev praes. med. (luV), fut. med. (lusV) en fut. pass. (luqhsV) wordt bekend verondersteld.
 • enkelvoud en meervoud van: indicativus, coniunctivus, optativus en imperativus  (alleen de 2e personen)
 • participia in alle naamvallen
 • infinitivi
 • Augment en reduplicatie (exclusief vormen met dubbel augment)

Praesens en imperfectum:

de thematische werkwoorden

luw · vormen Activum + Medium/Passivum

·       het verschijnsel contractie en de contractieregels van de verba op:
                                               -aw A. + M/P, -ew A. + M/P, niet -ow A. + M/P.

de athematische werkwoorden

deiknumi ·vormen Activum + Medium/Passivum

·       de vormen van ƒsthmi A. + M/P; tiqhmi,ƒhmi A. + M/P; didwmi A. + M/P.

·       alle vormen van: e„m… (zijn); emi (gaan). (niet imperfectum hiervan)Aoristus activum en medium:
reglmatig sigmatisch: ™lusa(mhn)·       vormen Activum + Medium ook van (deik)numi


·       vorming van de pseudosigmatische aoristus ( type ™meina, ™fhna etc.) Activum. en Medium.
·       de onderstaande onregelmatig gevormde aoristi:
      
¢pwlesa - ™doxa - çmosa

thematisch: (secundus) (type ™balon, ™balomhn etc)

·       vormen Activum + Medium

de onderstaande onregelmatig gevormde aoristi:
™balon
e„pon
(¢p)eqanon
ºlqon
™maqon
Øpescomhn
e„don
(¢p)wlomhn
hØron
™paqon
™peson
ºgagon
™puqomhn
™scon
™piqomhn
¢fikomhn
eƒlon
™genomhn
™lipon
™tucon
™labon
ºnegkon
™fugon
Æsqomhn
˜spomhn
ºromhn
™pion
™tekon
™trapon

wortel-/ stamaoristus:
·       de aoristi : ™bhn; ™sthn; ™gnwn; ™dun; ™fun;
·       alle vormen Activum, Medium, sg.pl.: ™qhka; ¹ka; ™dwka.

Aoristus passief en intransitief-reflexief:
·       vormen aoristus Passivum ™luqhn
·       de onderstaande onregelmatige gevormde aoristi:
hØreqhn
æfqhn
™blhqhn
™rrhqhn
™klhqhn
™mnhsqhn
™fanhn
diefqarhn

 
Perfectum en plusquamperfectum activum en mediuem/passief : (niet coni.; opt.; imperativus)
- kappa-perfectum act.: leluka ™lelukh ;
- geaspireerde perfectum  
      
-de vormen van : o„da; ™oika; ˜sthka; dedoika; teqnhka.

-de onderstaande onregelmatige gevormde perfecta:
leloipa
pepoiqa
hØrhka
e„rhka (¢p)olwla
™lhluqa
bebhka
beblhka
gegona
¢khkoa
Perfectum en plusquamperfectum medium/passivum:
·       perfectumvormen M/P lelumai ™lelelumhn van indicativus, infinitivus en participium

·       de onderstaande onregelmatige gevormde perfecta:
     
 ¢figmai; eƒrhmai; beblhmai.
Futurum simplex , activum en medium. (geen passivum!)
sigmatisch:
·       sigmatische futurumvormen lusw, lusomai Activum en Medium van indicativus, infinitivus, participium niet de optativus
·       de onderstaande onregelmatige gevormde futura:
¡kousomai
gnwsomai
boulhsomai
genhsomai
doxw
™somai
eØrhsw
˜xw
oƒsw
Ðyomai
schsw
fanhsomai
feuxomai


futurum atticum:
·       futurum atticumvormen balî, baloumai etc. Activum en Medium van indicativus, infinitivus en         participium, optativus.
·       de onderstaande onregelmatige gevormde futura:
(¢po)qanoumai
™rî pesoumai
 

terug naar top pagina