CE 2002
grieks
Herodotos
"hoogmoed komt voor de val"
CE 2002
het benodigde griekse font
Herodotus 2002 vertaalhulp
 1. Prooimion I, 0
 2. Gyges en Kandaules
  1. I, 8
  2. I, 9
  3. I, 10
  4. I,11
  5. I, 12
  6. I, 13
 3. Kroisos en Solon
  1. I, 30
  2. I, 31
  3. I, 32
  4. I, 33
 4. Atys en Adrastos
  1. I, 34
  2. I, 35
  3. I, 36
  4. I, 37
  5. I, 38
  6. I, 39
  7. I, 40
  8. I, 41
  9. I, 42
  10. I, 43
  11. I, 44
  12. I, 45
 5. Kroisos en Kyros
  1. I, 86
  2. I, 87
  3. I, 88
 6. Xerxes en Artabanos (I)
  1. VII, 12
  2. VII, 13
  3. VII, 14
  4. VII, 17
  5. VII, 19
 7. Xerxes en Artabanos (II)
  1. VII, 44
  2. VII, 45
  3. VII, 46
  4. VII, 47
  5. VII, 48
  6. VII, 49
  7. VII, 50
  8. VII, 51
  9. VII, 52
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Herodotos
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP HERODOTUS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Gyges en Kandaules I, 8

ðn Ð KandaÚlhj ºr£sqh tÁj ˜wutoà gunaikÒj, ™rasqeˆj ™nÒmizš enai guna‹ka pollÕn pasšwn kall…sthn. “Wste taàta nom…zwn, Ãn g£r tîn a„cmofÒrwn GÚghj Ð DaskÚlou ¢reskÒmenoj m£lista, toÚtJ GÚgV kaˆ spoudaišstera tîn prhgm£twn Øperet…qeto Ð KandaÚlhj kaˆ d¾ kaˆ edoj tÁj gunaikÕj Øperepainšwn. CrÒnou polloà dielqÒntoj crÁn g¦r KandaÚlV genšsqai kakîj, œlege prÕj tÕn GÚghn toi£de: ''GÚgh, g£r se dokšw pe…qesqai moi lšgonti perˆ toà e‡deoj tÁj gunaikÒj (ðta g¦r tugc£nei ¢nqrèpoisi ™Ònta ¢pistÒtera Ñfqalmîn), po…ei Ókwj ™ke…nhn qe»seai gumn»n.'' `O d mšga ¢mbèsaj epe: ''Dšspota, t…na lšgeij lÒgon oÙk Øgiša, keleÚwn me dšspoinan t¾n ™m¾n qeÇsasqai gumn»n; “Ama kiqîni ™kduomšnJ sunekdÚetai kaˆ t¾n a„dî gun». P£lai kal¦ ¢nqrèpoisi ™xeÚrhtai , ™k tîn manq£nein de‹: ™n to‹si žn tÒde ™st…, skopšein tin¦ t¦ ˜wutoà. 'Egë pe…qomai ™ke…nhn enai pasšwn gunaikîn kall…sthn, ka… seo dšomai dšesqai ¢nÒmwn.''