CE 2002
grieks
Herodotos
"hoogmoed komt voor de val"
CE 2002
het benodigde griekse font
Herodotus 2002 vertaalhulp
 1. Prooimion I, 0
 2. Gyges en Kandaules
  1. I, 8
  2. I, 9
  3. I, 10
  4. I,11
  5. I, 12
  6. I, 13
 3. Kroisos en Solon
  1. I, 30
  2. I, 31
  3. I, 32
  4. I, 33
 4. Atys en Adrastos
  1. I, 34
  2. I, 35
  3. I, 36
  4. I, 37
  5. I, 38
  6. I, 39
  7. I, 40
  8. I, 41
  9. I, 42
  10. I, 43
  11. I, 44
  12. I, 45
 5. Kroisos en Kyros
  1. I, 86
  2. I, 87
  3. I, 88
 6. Xerxes en Artabanos (I)
  1. VII, 12
  2. VII, 13
  3. VII, 14
  4. VII, 17
  5. VII, 19
 7. Xerxes en Artabanos (II)
  1. VII, 44
  2. VII, 45
  3. VII, 46
  4. VII, 47
  5. VII, 48
  6. VII, 49
  7. VII, 50
  8. VII, 51
  9. VII, 52
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Herodotos
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP HERODOTUS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Gyges en Kandaules I,9

`O mn lšgwn toiaàta ¢pem£ceto, ¢rrwdšwn t… ™x aÙtîn gšnhtai kakÒn. `O d' ¢me…beto tois…de: '' Q£rsei, GÚgh, kaˆ fobeà m»te ™mš, éj seo peirèmenoj lšgw lÒgon tÒnde, m»te guna‹ka t¾n ™m»n, t… toi ™x aÙtÁj gšnhtaˆ bl£boj: ¢rc»n g¦r ™gë mhcan»somai oÛtw, éste mhd maqe‹n min Ñfqe‹san ØpÕ seà. 'Egë g£r se ™j o‡khma, šn tù koimèmeqa, Ôpisqe tÁj ¢noigomšnhj qÚrhj st»sw: met¦ d' ™m ™selqÒnta paršstai kaˆ ¹ gun¾ ¹ ™m¾ ™j ko‹ton. Ke‹tai ¢gcoà tÁj ™sÒdou qrÒnoj: ™pˆ toàton tîn ƒmat…wn kat¦ žn ›kaston ™kdÚnousa q»sei kaˆ kat' ¹suc…hn poll¾n paršxei toi qeÇsasqai. 'Epe¦n ¢pÕ toà qrÒnou st…cei ™pˆ t¾n eÙn¾n kat¦ nètou te aÙtÁj gšnV, soˆ melštw tÕ ™nqeàten, Ókwj se Ôyetai „Ònta di¦ quršwn.