CE 2002
grieks
Herodotos
"hoogmoed komt voor de val"
CE 2002
het benodigde griekse font
Herodotus 2002 vertaalhulp
 1. Prooimion I, 0
 2. Gyges en Kandaules
  1. I, 8
  2. I, 9
  3. I, 10
  4. I,11
  5. I, 12
  6. I, 13
 3. Kroisos en Solon
  1. I, 30
  2. I, 31
  3. I, 32
  4. I, 33
 4. Atys en Adrastos
  1. I, 34
  2. I, 35
  3. I, 36
  4. I, 37
  5. I, 38
  6. I, 39
  7. I, 40
  8. I, 41
  9. I, 42
  10. I, 43
  11. I, 44
  12. I, 45
 5. Kroisos en Kyros
  1. I, 86
  2. I, 87
  3. I, 88
 6. Xerxes en Artabanos (I)
  1. VII, 12
  2. VII, 13
  3. VII, 14
  4. VII, 17
  5. VII, 19
 7. Xerxes en Artabanos (II)
  1. VII, 44
  2. VII, 45
  3. VII, 46
  4. VII, 47
  5. VII, 48
  6. VII, 49
  7. VII, 50
  8. VII, 51
  9. VII, 52
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Herodotos
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP HERODOTUS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Gyges en Kandaules I, 11

TÒte mn oÛtwj oÙdn dhlèsasa p ¹suc…hn ece: æj ¹mšrh t£cista ™gegÒnee, tîn o„ketšwn toÝj m£lista éra pistoÝj ™Òntaj ˜wutÍ ˜to…mouj poihsamšnh, ™k£lee tÕn GÚgea. `O de oÙdn dokšwn aÙt¾n tîn prhcqšntwn ™p…stasqai Ãlqe kaleÒmenoj: ™èqee g¦r kaˆ prÒsqe, Ókwj ¹ bas…leia kalšoi foit©n. `Wj Ð GÚghj ¢p…keto, œlege ¹ gun¾ t£de: ''Nàn toi duîn Ðdîn pareousšwn, GÚgh, d…dwmi a†resin, Ðkotšrhn boÚleai trapšsqai: À g¦r KandaÚlea ¢pokte…naj ™mš te kaˆ t¾n basilh…hn œce t¾n Ludîn, À aÚtÒn se aÙt…ka oÛtw ¢poqnÇskein de‹, æj ¨n p£nta peiqÒmenoj p KandaÚlV toà loipoà ‡dVj se de‹. 'All' ½toi ke‹nÒn ge tÕn taàta bouleÚsanta de‹ ¢pÒllusqai À tÕn ™m gumn¾n qehs£menon kaˆ poi»santa nomizÒmena''. `O GÚghj tšwj mn ¢peqèmaze legÒmena, met¦ ƒkšteue min ¢nagka…V ™ndšein diakr‹nai toiaÚthn a†resin. OÙk ðn œpeiqe, ¢ll' éra ¢nagka…hn ¢lhqšwj prokeimšnhn p À tÕn despÒtea ¢pollÚnai À aÙtÕn Øp' ¥llwn ¢pÒllusqai: aƒršetai aÙtÕj perie‹nai. 'Epeirèta lšgwn t£de: ”Epei me ¢nagk£zeij despÒtea tÕn ™mÕn kte…nein oÙk ™qšlonta, fšre ¢koÚsw, tšJ kaˆ trÒpJ ™piceir»somen aÙtù.'' `H Øpolaboàsa œfh: '' 'Ek toà aÙtoà mn cwr…ou ¹ Ðrm¾ œstai, Óqen per kaˆ ™ke‹noj ™m ™pedšxato gumn»n, ØpnwmšnJ ¹ ™pice…rhsij œstai.''