CE 2002
grieks
Herodotos
"hoogmoed komt voor de val"
CE 2002
het benodigde griekse font
Herodotus 2002 vertaalhulp
 1. Prooimion I, 0
 2. Gyges en Kandaules
  1. I, 8
  2. I, 9
  3. I, 10
  4. I,11
  5. I, 12
  6. I, 13
 3. Kroisos en Solon
  1. I, 30
  2. I, 31
  3. I, 32
  4. I, 33
 4. Atys en Adrastos
  1. I, 34
  2. I, 35
  3. I, 36
  4. I, 37
  5. I, 38
  6. I, 39
  7. I, 40
  8. I, 41
  9. I, 42
  10. I, 43
  11. I, 44
  12. I, 45
 5. Kroisos en Kyros
  1. I, 86
  2. I, 87
  3. I, 88
 6. Xerxes en Artabanos (I)
  1. VII, 12
  2. VII, 13
  3. VII, 14
  4. VII, 17
  5. VII, 19
 7. Xerxes en Artabanos (II)
  1. VII, 44
  2. VII, 45
  3. VII, 46
  4. VII, 47
  5. VII, 48
  6. VII, 49
  7. VII, 50
  8. VII, 51
  9. VII, 52
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Herodotos
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP HERODOTUS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Kroisos en Solon I,31

 
`Wj de ta kata ton Tellon proetreyato Ð Solwn ton Kroison e„paj polla te kai Ñlbia, ™peirwta t…na deuteron met' ™keinon „doi, dokewn pagcu deutera gwn o„sesqai. `O de e„pe: ''Kleobin te kai Bitwna. Toutoisi gar, ™ousi genoj 'Argeioisi, bioj te ¢rkewn Øphn kai proj toutJ ·wmh swmatoj toihde: ¢eqloforoi te ¢mfoteroi Ðmoiwj ºsan, kai dh kai legetai Ðde Ð logoj: ™oushj Ðrthj tV `HrV toisi 'Argeioisi, ™dee pantwj thn mhtera aÙtîn zeugei komisqhnai ™j to ƒron, de sfi boej ™k tou ¢grou pareginonto ™n ærV: ™kklhiomenoi de tV ærV nehniai Øpoduntej aÙtoˆ Øpo thn zeuglhn eƒlkon thn ¡maxan, ™pi thj ¡maxhj de sfi çceeto ¹ mhthr, stadiouj de pente kai tesserakonta diakomisantej ¢pikonto ™j to ƒron. Taàta de sfi poihsasi kai Õfqeisi Øpo thj panhgurioj teleuth tou biou ¢risth ™pegeneto, diedexe te ™n toutoisi Ð qeoj, æj ¢meinon e„h ¢nqrwpJ teqnanai mallon À zwein. 'Argeioi men gar peristantej ™makarizon twn nehniwn thn ·wmhn, de 'Argeiai thn mhtera aÙtîn, oƒwn teknwn ™kurhse. `H de mhthr, pericarhj ™ousa tJ te ™rgJ kai tV fhmV, stasa ¢ntion tou ¢galmatoj eÙceto Kleobi te kai Bitwni toisi ˜wuthj teknoisi, min ™timhsan megalwj, thn qeon dounai to ¢nqrwpJ tucein ¢riston ™sti. Meta taÚthn de thn eÙchn æj ™qusan te kai eÙwchqhsan, katakoimhqentej ™n aÙtù ƒrù nehniai oÙketi ¢nesthsan, ¢ll' ™n teleŽ toutJ ™sconto. 'Argeioi de sfewn e„konaj poihsamenoi ¢neqesan ™j Delfouj, æj ¢ndrwn ¢ristwn genomenwn.''