CE 2002
grieks
Herodotos
"hoogmoed komt voor de val"
CE 2002
het benodigde griekse font
Herodotus 2002 vertaalhulp
 1. Prooimion I, 0
 2. Gyges en Kandaules
  1. I, 8
  2. I, 9
  3. I, 10
  4. I,11
  5. I, 12
  6. I, 13
 3. Kroisos en Solon
  1. I, 30
  2. I, 31
  3. I, 32
  4. I, 33
 4. Atys en Adrastos
  1. I, 34
  2. I, 35
  3. I, 36
  4. I, 37
  5. I, 38
  6. I, 39
  7. I, 40
  8. I, 41
  9. I, 42
  10. I, 43
  11. I, 44
  12. I, 45
 5. Kroisos en Kyros
  1. I, 86
  2. I, 87
  3. I, 88
 6. Xerxes en Artabanos (I)
  1. VII, 12
  2. VII, 13
  3. VII, 14
  4. VII, 17
  5. VII, 19
 7. Xerxes en Artabanos (II)
  1. VII, 44
  2. VII, 45
  3. VII, 46
  4. VII, 47
  5. VII, 48
  6. VII, 49
  7. VII, 50
  8. VII, 51
  9. VII, 52
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Herodotos
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP HERODOTUS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Kroisos en Kyros I,86

de Persai taj te dh Sardij ™scon kai aÙtÕn Kroison ™zwgrhsan. ¢rxanta ™tea tessereskaideka kai tesserskaideka ¹meraj poliorkhqenta, kata to crhsthrion te katapausanta thn ˜wutou megalhn ¢rchn. Labontej de aÙtÕn Persai ºgagon para Kuron. `O de sunnhsaj purhn megalhn ¢nebibase ™p' aÙt¾n ton Kroison te ™n pedVsi dedemenon kai dij ˜pta Ludwn par' aÙtÕn paidaj, ™n noJ ™cwn e„te dh ¢kroqinia tauta katagiein qewn ÐteJ dh, e„te kai eÙchn ™pitelesai qelwn, e„te kai puqomenoj ton Kroison e„nai qeosebea toude eƒneken ¢nebibase ™pi thn purhn, boulomenoj e„denai e„ tij min daimonwn ·usetai tou mh zwnta katakauqhnai. Ton men dh poieein tauta, tJ de KroisJ ˜stewti ™pi thj purhj ™selqein, kaiper ™n kakJ tosoutJ, to tou Solwnoj, æj e„h sun qeJ e„rhmenon, to ''mhdena e„nai twn zwontwn Ñlbion''. `Wj de ¢ra min prossthnai touto, ¢neneikamenon te kai ¢nastenaxanta ™k pollhj ¹sucihj ™j trij Ñnomasai ''Solwn''.
Kai ton Kuron ¢kousanta keleusai touj ˜rmhneaj ™peiresqai ton Kroison, t…na touton ™pikaleoito, kai touj proselqontaj ™peirwtan. Kroison de ˜wj men sighn ™cein e„rwtwmenon, meta de, æj ºnagkazeto, e„pein: ''Ton ¢n ™gw pasi turannoisi proetimhsa megalwn crhmatwn ™j logouj ™lqein.'' `Wj de sfi ¢shma ™fraze, palin ™peirwtwn ta legomena. Lipareontwn de aÙtîn kai Ñclon parecontwn, ™lege dh æj ºlqe ¢rchn Ð Solwn ™wn 'Aqhnaioj, kai qehsamenoj panta ton ˜wutou Ñlbion ¢poflauriseie (oƒa dh e„paj), æj te aÙtù panta ¢pobebhkoi, tV per ™keinoj e„pe, oÙden ti mallon ™j ˜wuton legwn º <oÙk> ™j to ¡pan to ¢nqrwpinon kai malista touj para sfisi aÙto‹si Ñlbiouj dokeontaj e„nai. Ton men Kroison tauta ¢phgeesqai, thj de purhj ºdh ¡mmenhj, kaiesqai ta periescata. Kai ton Kuron ¢kousanta twn ˜rmhnewn, ta Kroisoj e„pe, metagnonta te kai ™nnwsanta Ðti kai aÙtÕj ¢nqrwpoj ™wn ¢llon ¢nqrwpon, genomenon ˜wutou eÙdaimoniV oÙk ™lassw, zwnta puri didoih, proj te toutoisi deisanta thn tisin kai ™pilexamenon æj oÙden e„h twn ™n ¢nqrwpoisi ¢sfalewj ™con, keleuein sbennunai thn tacisthn to kaiomenon pur kai katabibazein Kroison te kai touj meta Kroisou. Kai touj peirwmenouj dunasqai ™ti tou puroj ™pikrathsai.