CE 2002
grieks
Herodotos
"hoogmoed komt voor de val"
CE 2002
het benodigde griekse font
Herodotus 2002 vertaalhulp
 1. Prooimion I, 0
 2. Gyges en Kandaules
  1. I, 8
  2. I, 9
  3. I, 10
  4. I,11
  5. I, 12
  6. I, 13
 3. Kroisos en Solon
  1. I, 30
  2. I, 31
  3. I, 32
  4. I, 33
 4. Atys en Adrastos
  1. I, 34
  2. I, 35
  3. I, 36
  4. I, 37
  5. I, 38
  6. I, 39
  7. I, 40
  8. I, 41
  9. I, 42
  10. I, 43
  11. I, 44
  12. I, 45
 5. Kroisos en Kyros
  1. I, 86
  2. I, 87
  3. I, 88
 6. Xerxes en Artabanos (I)
  1. VII, 12
  2. VII, 13
  3. VII, 14
  4. VII, 17
  5. VII, 19
 7. Xerxes en Artabanos (II)
  1. VII, 44
  2. VII, 45
  3. VII, 46
  4. VII, 47
  5. VII, 48
  6. VII, 49
  7. VII, 50
  8. VII, 51
  9. VII, 52
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Herodotos
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP HERODOTUS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Kroisos en Kyros I,88

`O men taàta ™lege, Kuroj de aÙtÕn lusaj kateise te ™gguj ˜wutou kai karta ™n pollV promhqiV e„ce, ¢peqwmaze te Ðrewn kai aÙtÕj kai peri ™keinon ™ontej pantej. `O de sunnoiV ™comenoj ¹sucoj ºn. Meta de ™pistrafeij te kai „domenoj touj Persaj to twn Ludwn ¢stu keraŽzontaj e„pe: '' 'W basileu, koteron legein proj se, ta noewn tugcanw, º sigan ™n tJ pareonti crh;'' Kuroj de min qarseonta ™keleue legein, Ð ti bouloito. `O de aÙtÕn e„rwta legwn: '' OØtoj Ð polloj Ðmiloj t… taàta pollV spoudV ™rgazetai;'' `O de e„pe: ''Polin te thn shn diarpazei kai crhmata ta sa diaforeei.'' Kroisoj de ¢meibeto: '' 'Oute polin thn ™mhn oÙte crhmata ta ™ma diarpazei: oÙden gar ™moi ™ti toutwn mšta: ¢lla ferousi te kai ¢gousi ta sa.''