CE 2002
grieks
Herodotos
"hoogmoed komt voor de val"
CE 2002
het benodigde griekse font
Herodotus 2002 vertaalhulp
 1. Prooimion I, 0
 2. Gyges en Kandaules
  1. I, 8
  2. I, 9
  3. I, 10
  4. I,11
  5. I, 12
  6. I, 13
 3. Kroisos en Solon
  1. I, 30
  2. I, 31
  3. I, 32
  4. I, 33
 4. Atys en Adrastos
  1. I, 34
  2. I, 35
  3. I, 36
  4. I, 37
  5. I, 38
  6. I, 39
  7. I, 40
  8. I, 41
  9. I, 42
  10. I, 43
  11. I, 44
  12. I, 45
 5. Kroisos en Kyros
  1. I, 86
  2. I, 87
  3. I, 88
 6. Xerxes en Artabanos (I)
  1. VII, 12
  2. VII, 13
  3. VII, 14
  4. VII, 17
  5. VII, 19
 7. Xerxes en Artabanos (II)
  1. VII, 44
  2. VII, 45
  3. VII, 46
  4. VII, 47
  5. VII, 48
  6. VII, 49
  7. VII, 50
  8. VII, 51
  9. VII, 52
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Herodotos
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP HERODOTUS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Xerxes en Artabanos (1) VII,17

Tosauta e„paj 'Artabanoj, ™lpizwn Xerxhn ¢podexein legonta oÙden, ™poiee to keleuomenon: ™nduj de thn Xerxew ™sqhta kai ƒzomenoj ™j ton basilhion qronon, æj meta taàta koiton ™poieeto, ºlqe katupnwmenJ tçuto Ñneiron, to kai para Xerxhn ™foita, Øperstan de tou 'Artabanou e„pe tade: ''Su dh keinoj ej Ð ¢pospeudwn Xerxhn strateuesqai ™pi thn `Ellada æj dh khdomenoj aÙtoà; 'All' oÙte ™j to metepeita oÙte ™j to parautika nun kataproŽxeai ¢potrepwn to creon genesqai, Xerxhn de ta dei ¢nhkousteonta paqein, aÙtù ™keinJ dedhlwtai.''