CE 2002
grieks
Herodotos
"hoogmoed komt voor de val"
CE 2002
het benodigde griekse font
Herodotus 2002 vertaalhulp
 1. Prooimion I, 0
 2. Gyges en Kandaules
  1. I, 8
  2. I, 9
  3. I, 10
  4. I,11
  5. I, 12
  6. I, 13
 3. Kroisos en Solon
  1. I, 30
  2. I, 31
  3. I, 32
  4. I, 33
 4. Atys en Adrastos
  1. I, 34
  2. I, 35
  3. I, 36
  4. I, 37
  5. I, 38
  6. I, 39
  7. I, 40
  8. I, 41
  9. I, 42
  10. I, 43
  11. I, 44
  12. I, 45
 5. Kroisos en Kyros
  1. I, 86
  2. I, 87
  3. I, 88
 6. Xerxes en Artabanos (I)
  1. VII, 12
  2. VII, 13
  3. VII, 14
  4. VII, 17
  5. VII, 19
 7. Xerxes en Artabanos (II)
  1. VII, 44
  2. VII, 45
  3. VII, 46
  4. VII, 47
  5. VII, 48
  6. VII, 49
  7. VII, 50
  8. VII, 51
  9. VII, 52
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta
 4. taaleigen van Herodotos
 5. vertaaltips

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP HERODOTUS

Als je dat nog niet gedaan hebt, lees dan eerst de instructie hoe je het beste met deze vertaalhulp kunt werken!

Xerxes en Artabanos (2) VII,49

`O d' ¢meibeto legwn: '' 'W basileu, oÙte straton touton, Ðstij ge sunesin ücei, memfoit' ¢n oÙte twn newn to plhqoj: ºn te pleunaj sullexVj, ta duo toi ta legw, pollJ ™ti polemiwtera ginetai. Ta de duo tauta ™sti gh te kai qalassa. OÙte gar thj qalasshj ™sti limhn tosoutoj oÙdamoqi, æj ™gw e„kazw, Ðstij, ™geiromenou ceimwnoj, dexamenoj seu touto to nautikon feregguoj ™stai diaswsai taj neaj. Kaitoi oÙki ˜na aÙtÒn dei e„nai [ton limena], ¢lla para pasan thn ºpeiron, par' ¹n dh komizeai. OÙk çn dh ™ontwn toi limenwn Øpodexiwn, maqe Ðti sumforai twn ¢nqrwpwn ¢rcousi kai oÙki ænqrwpoi twn sumforwn. Kaitoi dh, twn duo toi tou ˜terou e„rhmenou, to ˜teron ™rcomai ™rewn. Gh dh polemih tVde toi katistatai: e„ qelei toi mhden ¢ntixoon katasthnai, tosoutJ toi ginetai polemiwterh, ÐsJ ¢n probainVj ˜kasterJ, to prosw a„ei kleptomenoj: eÙprhxihj gar oÙk œsti ¢nqrwpoisi oÙdemia plhqwrh. Kai dh toi, æj oÙdenoj ™nantieumenou, legw thn cwrhn pleuna ™n pleoni cronJ ginomenhn, limon texesqai. 'Anhr de oØtw ¢n e„h ¢ristoj, e„ bouleuomenoj men ¢rrwdeoi, pan ™pilegomenoj peisesqai crhma, ™n de tJ ™rgJ qrasuj e„h.''