CEVO minimumlijst
latijn
vereiste minimumkennis vormleer 2014:
vormleer Latijn stamtijden deponentia minimum
De volgende stamtijden en de daarvan afgeleide composita (samenstellingen) worden bekend verondersteld.
Vormen met een asterisk ( * ) zijn volledigheidshalve opgenomen, maar worden niet bekend verondersteld.

Werkwoorden waarachter (sd) staat zijn semideponentia, dwz. de vormen van de praesensstam hebben actieve vormen, maar de vormen van de perfectumstam hebben passieve vormen. De betekenis blijft actief!
praesens perfectum betekenis
aggredior 3 agressus sum aanvallen
audeo ausus sum durven, wagen (sd)
fio (inf. fieri) factus sum worden; gebeuren; gemaakt worden (sd)
fruor 3 fructus sum genieten van
fungor 3 functus sum vervullen
gaudeo gavisus sum blij zijn; zich verheugen over (sd) *
loquor 3 locutus sum spreken
mereor meritus sum zich verdienstelijk maken
morior 3 mortuus sum sterven
nascor 3 natus sum geboren worden
obliviscor 3 oblitus sum vergeten
orior 4 ortus sum ontstaan, beginnen; opkomen (zon)
patior 3 passus sum verdragen, dulden; toelaten
polliceor pollicitus sum beloven
proficiscor 3 profectus sum vertrekken
queror 3 questus sum (be)klagen
reor ratus sum menen
sequor 3 secutus sum volgen
soleo solitus sum de gewoonte hebben, gewoonlijk doen (sd)
utor 3 usus sum gebruiken
vehor 3 vectus sum varen, rijden
vereor veritus sum vrezen
vertor 3 versus sum (zich) draaien, keren

Latijnse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
  2. Ovidius 2014:
   1. metriek
   2. scanderen
   3. taaleigen

Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia