CEVO minimumlijst
latijn
vereiste minimumkennis 2014:
Bijzonderheden taaleigen Ovidius

Naast de CvE (CEVO) minmumlijst worden bij het centrale examen 2014 zowel bij de vragen als de annotatie ook nog onderstaande verschijnselen bekend verondersteld.

BIJZONDERHEDEN TAALEIGEN BIJ OVIDIUS

Dactylische hexameter en elegisch distichon

Voor het metrum en scanderen zie aldaar, ook voor de metrische effecten, elisie en enjambement..


Dichterlijk meervoud
Ovidius gebruikt regelmatig het meervoud in plaats van enkelvoud. Dit ofwel metri causa (terwille van het metrum) ofwel om te benadrukken.

Voorbeelden uit pensum 2014:

coeptis ..............// ... meis (Ov. Met. I, 2//3) = 'mijn ondernemingen" = mijn onderneming
animis .... nostris (Ov. Met. II, 39) = "onze geesten" > mijn geest
currus .... paternos
(Ov. Met. II, 47) = "de wagens van zijn vader" > de wagen van zijn vader
.


Patronymica


Verkorte vormen in perfectum en plusquamperfectum
: zie hier

Griekse uitgangen bij Griekse eigennamen


Accusativus respectus


Possessief adiectivum

Ovidius gebruikt regelmatig een bezittelijk bijvoeglijk naamwoord in plaats van de genitivus possessivus:

Voorbeelden uit pensum 2014:

currus .... paternos (Ov. Met. II, 47) = "de vaderlijke wagens " > de wagen(s) van zijn vader (zie ook "dichterlijk meervoud")

Weglating van voorzetsels


Vergelijkingen

Latijnse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
  2. Ovidius 2014:
   1. metriek
   2. scanderen
   3. taaleigen

Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia