CvE minimumlijst
latijn
vereiste minimumkennis vormleer 2016:

werkwoorden die in het praesens/imperfectum afwijkende vormen hebben

Voor futurum en coniunctivus imnperfectum zie onderaan.

fero, tuli, latus, ferre brengen, dragen

 
Indicativus
Coniunctivus Imperativus Infinitivus
praesens
imperfectum
     
P 1ev fer o fer ebam fer am   ferre
R 2ev fer s fer ebas fer as fer te dragen
A 3ev fer t etc. etc   Participium
E 1mv fer imus       ferens, -entis
S 2mv fer tis     ferte  
E 3mv fer unt        
N ik draag ik droeg laat ik dragen draag(t) dragend
       
Infinitivus passivum:
ferri
          gedragen worden
eo, ii, iturus, ire gaan

 
Indicativus
Coniunctivus Imperativus Infinitivus
praesens
imperfectum
     
P 1ev eo ibam eam   ire
R 2ev is ibas eas i te gaan
A 3ev it ibat eat   Participium
E 1mv imus ibamus eamus   iens, euntis
S 2mv itis ibatis eatis ite  
E 3mv eunt ibant eant    
N ik ga ik ging dat ik ga ga! gaand
volo, volui, velle willen

 
Indicativus
Coniunctivus Imperativus Infinitivus
praesens
imperfectum
    velle
P 1ev volo volebam velim   te willen
R 2ev vis volebas velis    
A 3ev vult etc. velit   Participium
E 1mv volumus   velimus   (volens)
S 2mv vultis   velitis    
E 3mv volunt   velint    
N ik wil ik wilde laat ik willen   (willen)
nolo, nolui, nolle niet willen

 
Indicativus
Coniunctivus Imperativus Infinitivus
praesens
imperfectum
    nolle
P 1ev nolo nolebam nolim   niet te willen
R 2ev non vis nolebas nolis noli  
A 3ev non vult etc. nolit   Participium
E 1mv nolumus   nolimus   (nolens)
S 2mv non vultis   nolitis nolite  
E 3mv nolunt   nolint    
N ik wil niet ik wilde niet laat ik niet willen wil niet ( niet willend)

Let op: noli + inf. = negatief bevel! Bijv. Noli putare = Meen niet


sum, fui, esse zijn

 
Indicativus
Coniunctivus Imperativus Infinitivus
praesens
imperfectum
    esse
P 1ev sum eram sim   te zijn
R 2ev es eras sis es  
A 3ev est erat sit   Participium
E 1mv sumus eramus simus    
S 2mv estis eratis sitis este  
E 3mv sunt erant sint    
N ik ben ik was laat ik zijn wees(t)  
possum, potui, posse kunnen

 
Indicativus
Coniunctivus Imperativus Infinitivus
praesens
imperfectum
    posse
P 1ev possum poteram possim   te kunen
R 2ev potes poteras possis    
A 3ev potest poterat possit   Participium
E 1mv possumus poteramus possimus    
S 2mv potestis poteratis possitis    
E 3mv possunt poterant possint    
N ik kan ik kon laat ik kunnen    

 

de futura van bovenstaande onregelmatige werkwoorden

 
eo ire fero ferre volo velle nolo nolle sum, esse possum, posse
F i bo fer am vol am nol am ero potero
U i bis fer es vol es nol es eris poteris
T i bit fer et vol et nol et erit poterit
U i bimus fer emus vol emus nol emus erimus poterimus
R i bitis fer etis vol etis nol etis eritis poteritis
U i bunt fer ent vol ent nol ent erunt poterunt
M ik zal gaan ik zal dragen ik zal willen ik zal niet willen ik zal zijn ik zal kunne

de coniunctivus imperfectum van bovenstaande onregelmatige werkwoorden

 
eo ire fero ferre volo velle nolo nolle sum, esse possum, posse
F ire m ferre m velle m nolle m essem pos sem
U ire s ferre s velle s nolle s esses pos ses
T ire t ferre t velle t nolle t esset posset
U ire mus ferre mus velle mus nolle mus essemus pos semus
R ire tis ferre tis velle tis nolle tis essetis pos setis
U ire nt ferre nt velle nt nolle nt essent pos sent
M dat ik ging dat ik droeg dat ik wilde dat ik niet wilde dat ik was dat ik kon

 

 

Latijnse grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica en taaleigen
  1. algemeen:
   1. a - b
   2. c - m
   3. n - z
   4. narratologie
   5. argumentatie
  2. taaleigen epos
   1. bijzonderheden
   2. metrum.doc
   3. metrum.htm
   4. scanderen.doc
   5. scanderen.htm

Vormleer per onderdeel :

 1. zelfstandige naamwoorden
  1. geslachtsregels
 2. bijvoeglijke naamwoorden
  1. corresponderende
 3. bijwoorden
  1. corresponderende
 4. telwoorden
 5. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
 6. verba algemeen
  1. onvoltooid act.
  2. onvoltooid pas.
  3. voltooid. act.
  4. voltooid pas.
 7. deponentia
  1. onvoltooid
  2. voltooid
 8. onregelmatige ww
  1. fio fieri
  2. nolo, volo
  3. sum, possum
  4. eo
  5. fero
 9. stamtijden
  1. gewone
  2. (semi)deponentia